Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

Wydział Strategii i Rozwoju
ul.Pocztowa 8
21-560 Międzyrzec Podlaski
Telefon: 83 372-62-16, 83 372-62-18, 83 372-62-32, 83 372-62-34, 83 371-78-08
Fax: 83 372-62-28
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dodatkowe:


Do zadań Wydziału Strategii i Rozwoju, który podlega Z-cy Burmistrza Miasta należy w szczególności:

 1. opracowywanie koncepcji rozwoju społecznego i gospodarczego miasta;
 2. koordynacja realizacji uchwalonych planów rozwoju;
 3. przygotowywanie inwestycji oraz opracowywanie dokumentacji z realizacji zadań zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych;
 4. występowanie w charakterze inwestora, a w szczególności:
  1. opracowywanie dokumentacji technicznej,
  2. przygotowywanie umów z wykonawcami,
  3. prowadzenie nadzoru inwestorskiego,
  4. dokonywanie odbiorów nadzorowanych robót;
 5. inicjowanie zadań w zakresie uzbrojenia terenów sieci infrastruktury technicznej z  udziałem środków finansowych mieszkańców i przedsiębiorców;
 6. analiza dostępnych programów źródeł finansowania pod kątem oceny uwarunkowań związanych z możliwością realizacji przez miasto przedsięwzięć ze środków UE;
 7. monitorowanie ustawodawstwa w zakresie warunków i kryteriów pozyskiwania funduszy unijnych;
 8. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy pozabudżetowych, a w szczególności środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego;
 9. współpraca i koordynacja procesu przygotowywania projektów z wydziałami i  jednostkami organizacyjnymi miasta;
 10. przygotowywanie propozycji wykorzystania środków zewnętrznych;
 11. nadzór nad rozliczaniem wykorzystania środków zewnętrznych;
 12. realizacja zadania zarządcy dróg publicznych polegająca na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmująca konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych;
 13. inicjowanie przedsięwzięć organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych zmierzających do nawiązania kontaktów z podmiotami gospodarczymi, krajowymi i zagranicznymi celem wspólnej realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych;
 14. koordynowanie pracy Wydziałów Urzędu w zakresie udzielania zamówień publicznych;
 15. nadzorowanie i kontrola procedur zamówień publicznych i przygotowywanie dokumentacji postępowań o zamówieniach publicznych;
 16. przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówień;
 17. przygotowywanie propozycji w sprawach wyboru trybu zamówień i powoływania komisji przetargowych;
 18. składanie Burmistrzowi Miasta okresowych sprawozdań w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych;
 19. prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie właściwości wydziału;
 20. negocjowanie z właścicielami nieruchomości warunków w sprawie uzyskania zgody na czasowe zajęcie gruntu, w związku z realizacją inwestycji miejskich;
 21. wykonywanie zadań zarządcy dróg publicznych gminnych, wynikających z ustawy o drogach publicznych;
 22. windykacja należności gminy w zakresie objętym kompetencją wydziału;
 23. wykonywanie zadań służby bhp w Urzędzie oraz reagowanie na bieżące potrzeby w tym zakresie;
 24. sporządzenie analiz statystycznych /ankiet/ badań, opracowywanie analiz ekonomicznych;
 25. prowadzenie spraw związanych z aktywizacją rozwoju przedsiębiorczości, wspierania rozwoju gospodarczego oraz promocji postaw sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości;
 26. określanie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządcą jest Miasto, zgodnie z ustawą o publicznym transporcie drogowym oraz wyrażanie zgody na korzystanie z tych przystanków i dworców;
 27. prowadzenie spraw związanych z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym w tym:
  1. prowadzenie i koordynacja praz związanych z opracowaniem i realizacją planów zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzeca Podlaskiego,
  2. dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wynikających z realizacji planu miejscowego i oceny aktualności tego planu,
  3. przygotowywanie zaświadczeń o przeznaczeniu działki (terenu) w planie zagospodarowania przestrzennego miasta,
  4. przygotowywanie wypisów – wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
  5. przygotowywanie zaświadczeń i opinii w zakresie zmiany sposobu użytkowania działki lub obiektu budowlanego,
  6. przygotowywanie zaświadczeń i opinii w zakresie zgodności prowadzonej działalności gospodarczej z planem zagospodarowania przestrzennego,
  7. opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadkach wymaganych przepisami prawa,
  8. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłat związanych ze zmianą wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia lub zmiany planu miejscowego,
  9. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłaty adiacenckiej związanej ze zmianą wartości nieruchomości wynikającej z jej podziału lub scalenia;
 28. przygotowywanie wniosków o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
 29. prowadzenie spraw związanych z budową, utrzymaniem, remontem i modernizacją miejsc pamięci narodowej, pomników i tablic pamiątkowych;
 30. prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości:
  1. przygotowywanie opinii o zgodności podziałów z planem,
  2. przygotowywanie decyzji podziałowych;
 31. prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem procedury zamówień publicznych dotyczących projektów budowlanych, dokumentacji technicznych i innych opracowań urbanistycznych związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz utrzymania porządku i czystości dróg miejskich, placów, itd.;
 32. współdziałanie w przygotowywaniu i opracowywaniu programów rozwoju gospodarczego miasta;
 33. współdziałanie z administracją rządową i samorządową w sprawach nadzoru urbanistyczno-architektonicznego i budowlanego;
 34. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości dróg, a także wykonywanie zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg gminnych;
 35. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem placów, skwerów, placów zabaw, parkingów, targowisk, terenów zieleni miejskiej, parków i terenów rekreacyjnych,
 36. prowadzenie innych spraw wynikających z przepisów o utrzymaniu czystości  i porządku w mieście nie przypisanych innym wydziałom;
 37. nadzór nad utrzymaniem zieleni miejskiej;
 38. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem cieków wodnych;
 39. prowadzenie spraw będących w kompetencji gminy związanych z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
 40. opiniowanie przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia całościowego harmonijnego rozwoju przestrzeni miejskiej, realizowanych przez Gminę Miejską Międzyrzec Podlaski reprezentowaną przez właściwe komórki Urzędu i miejskie jednostki organizacyjne;
 41. realizacja Strategii Marki Miasta Międzyrzec Podlaski, w tym udział w określaniu celów i reklamowych dla marki Międzyrzec Podlaski i planowanie działań promocyjnych wspierających markę;
 42. prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzeni miejskiej w tym:
  1. opracowywanie koncepcji oraz projektów funkcjonalno–przestrzennych wybranych obszarów miasta w kontekście urbanistyki, obiektów kubaturowych i zespołów obiektów, obiektów wpisanych do rejestru zabytków i ewidencji zabytków, małej architektury, nawierzchni dróg i placów oraz zieleni miejskiej,
  2. opracowywanie projektów zagospodarowania terenu, projektów architektoniczno-budowlanych obszarów miasta w kontekście urbanistyki, obiektów kubaturowych i zespołów obiektów, obiektów wpisanych do rejestru zabytków i ewidencji zabytków, małej architektury, nawierzchni dróg i placów zieleni miejskiej oraz detali architektonicznych,
  3. opracowywanie projektów konserwatorskich,
  4. opracowywanie projektów inwentaryzacyjnych, projektów rozbiórki obiektów kubaturowych i zespołów obiektów, obiektów wpisanych do rejestru zabytków i ewidencji zabytków,
  5. udział i konsultacje w pracach projektowych i planistycznych oraz koordynacja projektów wielobranżowych,
  6. uzgadnianie projektów zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane,
  7. przygotowywanie dokumentacji w zakresie remontu i modernizacji miejsc pamięci narodowej,
  8. wykonywanie pomiarów inwentaryzacyjnych (rysunkowych i fotograficznych) w terenie;
 43. opracowywanie lub współudział w opracowywaniu, uzgadnianiu, opiniowaniu i zatwierdzaniu studiów i planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy w tym:
  1. współudział w pracach związanych z okresową oceną skutków zmian i aktualności planów zagospodarowania przestrzennego,
  2. opracowywanie opinii urbanistycznych w zakresie określonym ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innymi ustawami,
  3. udział w miejskiej komisji urbanistyczno – architektonicznej;
 44. prowadzenie spraw związanych z ochroną i konserwacją zabytków w zakresie ustawowych kompetencji gminy w tym:
  1. prowadzenie i aktualizowanie gminnej ewidencji zabytków,
  2. opracowywanie gminnego programu ochrony zabytków oraz innych dokumentów związanych z ochroną zabytków w tym kart zabytków obiektów znajdujących się na terenie miasta,
  3. współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków;
 45. przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych przy zlecaniu projektów budowlanych, dokumentacji technicznych i innych opracowań urbanistycznych w tym opracowywanie specyfikacji przetargowych na inwestycje urbanistyczne i architektoniczne;
 46. współdziałanie w przygotowywaniu i opracowaniu wniosków aplikacyjnych finansowanych z programów pomocowych;
 47. opracowywanie i przekazywanie informacji z zakresu działania wydziału do Biuletynu Informacji Publicznej;
 48. realizacja przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym prowadzenie postępowań o udostępnienie informacji publicznej na wniosek, przygotowywanie decyzji administracyjnych o odmowie jej udostępnienia lub umorzeniu postępowania w trybie określonym w przepisach o dostępie do informacji publicznej;
 49. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym z wyłączeniem organizowania przewozów w zakresie komunikacji miejskiej;
 50. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym;
 51. nadzór nad Strefą płatnego parkowania na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski w szczególności:
  1. kontrola prawidłowości wnoszenia opłat za parkowanie w Strefie płatnego parkowania,
  2. sprawdzanie ważności czasu parkowania określonego na bilecie parkingowym ze stanem faktycznym,
  3. kontrola ważności karty Abonamentowej lub dokumentu upoważniającego do bezpłatnego parkowania w Strefie płatnego parkowania,
  4. wystawianie „zawiadomień-wezwań do zapłaty” o konieczności udokumentowania wniesienia opłaty za parkowanie, w postaci biletu lub  karty abonamentowej, w  Strefie płatnego parkowania, a w przypadku ich braku wzywających  do wniesienia opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie oraz ich umieszczanie za wycieraczką szyby przedniej pojazdu, jak też za brak możliwości stwierdzenia ważności biletu lub karty abonamentowej oraz wykonywanie dokumentacji fotograficznej na okoliczność nieuiszczenia opłaty za parkowanie w Strefie płatnego parkowania lub braku możliwości stwierdzenia ważności biletu lub karty abonamentowej,
  5. prowadzenie postępowań w zakresie rozpatrywania odwołań od zawiadomień – wezwań do zapłaty, o konieczności udokumentowania wniesienie opłaty za parkowanie w Strefie płatnego parkowania, a w przypadku jej braku wzywających do wniesienia opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie oraz współpraca w tym zakresie z Komisją Odwoławczą,
  6. odbieranie opłat z parkomatów, komisyjne przeliczenie i wpłata ich do kasy Urzędu oraz współpraca z Wydziałem Finansów i Nadzoru w zakresie egzekucji należności za parkowanie w Strefie płatnego parkowania,
  7. drukowanie raportów z parkomatu,
  8. obsługa administracyjna Komisji Odwoławczej,
  9. zgłaszanie Straży Miejskiej wszelkich nieprawidłowości związanych z parkowaniem pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego w Strefie płatnego parkowania,
  10. informowanie użytkowników o obowiązujących w Strefie płatnego parkowania zasadach,
  11. prowadzenie rejestru zawiadomień- wezwań do zapłaty i sprawozdawczości w powyższym zakresie;
 52. planowanie i programowanie rozwoju Miasta Międzyrzec Podlaski w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i efektywności energetycznej poprzez tworzenie wieloletnich planów i programów;
 53. prowadzenie działań związanych z tworzeniem, aktualizacją i monitorowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;
 54. koordynacja i monitorowanie realizacji działań w zakresie obniżenia zużycia energii, poprawy efektywności energetycznej, wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii i działań modernizacyjnych zmniejszających emisję zanieczyszczeń;
 55. koordynacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych prowadzonych przez Miasto Międzyrzec Podlaski w zakresie poprawy bezpieczeństwa energetycznego i wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
 56. wykonywanie remontu i montaż oznakowania pionowego dróg i ulic gminnych;
 57. wykonywanie remontów nawierzchni dróg, ulic i chodników gminnych;
 58. wykonywanie prac remontowo-naprawczych i porządkowych w budynkach Urzędu;
 59. prowadzenie i nadzór nad całokształtem spraw związanych z zagospodarowaniem terenów inwestycyjnych i aktywności gospodarczej miasta;
 60. prowadzenie spraw w zakresie komunikacji społecznej i działalności promocyjnej miasta w szczególności :
  1. informacji o imprezach kulturalnych i sportowych odbywających się na gromadzenie terenie miasta w tym w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich i zimowych,
  2. wspieranie działań organizacyjnych miejskich imprez kulturalnych i sportowych;
  3. współdziałanie ze szkołami w organizowaniu różnych form aktywnego wypoczynku dzieci  i młodzieży,
  4. współpraca z różnymi podmiotami w zakresie zagospodarowania czasu osób starszych, poprzez imprezy kulturalne, popularnonaukowe i rekreacyjne,
  5. prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem Miasta Międzyrzec Podlaski, realizacją lokalnej strefy rozwoju oraz działalnością Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta,
  6. organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących Miasto,
  7. przygotowywanie publikacji prasowych o działalności władz miasta i funkcjonowaniu systemu samorządu gminnego w Międzyrzecu Podlaskim w celu zapewnienia rzetelnej informacji o ich działalności oraz tworzenia ich pozytywnego wizerunku i marki,
  8. monitorowanie, analiza i gromadzenie publikacji o Mieście, zamieszczanych w środkach masowego przekazu oraz reagowanie na informacje medialne dotyczące Miasta, Burmistrza Miasta, Rady Miasta, Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta,
  9. współpraca z instytucjami, firmami , mediami w zakresie działań marketingowych,
  10. redagowanie i przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych, wzorów do projektowanych publikacji, wydawnictw, folderów, katalogów, ulotek, plakatów, planów miasta, grafik itp. oraz skład, łamanie i dystrybucja ww. materiałów i publikacji,
  11. prowadzenie bieżących działań związanych z zaopatrzeniem Urzędu Miasta w materiały promocyjne, w tym organizacja przetargów dotyczących działań marketingowych oraz prowadzenie magazynu materiałów promocyjnych,
  12. przygotowywanie przemówień, listów gratulacyjnych, życzeń, podziękowań, kondolencji oraz innych adresów komplementacyjnych,
  13. zapewnianie obsługi fotograficznej najważniejszych spotkań, w których uczestniczą przedstawiciele Miasta Międzyrzec Podlaski oraz gromadzenie materiałów fotograficznych, filmowych i zbioru informacji prasowych o działalności samorządu i Miasta,
  14. organizacja i udział w imprezach promocyjnych, m.in. takich jak wystawy, targi, konferencje, dożynki, sesje, spotkania, święta państwowe, uroczystości okolicznościowe i inne organizowane lub współorganizowane przez Burmistrza Miasta,
  15. przygotowanie dokumentacji związanej z udziałem Miasta Międzyrzec Podlaski w konkursach i rankingach,
  16. koordynacja kontaktów międzynarodowych w ramach zawartych umów partnerskich, porozumień i innych dokumentów z miastami, gminami i instytucjami innych państw,
  17. przygotowywanie projektów umów, porozumień, listów intencyjnych i innych dokumentów o współpracy pomiędzy Miastem Międzyrzec Podlaski a miastami, gminami i instytucjami innych państw,
  18. koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z organizowaniem wyjazdów zagranicznych oficjalnych delegacji miejskich oraz przyjmowaniem delegacji zagranicznych przez władze Miasta Międzyrzec Podlaski,
  19. tłumaczenie i zlecanie tłumaczeń dokumentów z zakresu współpracy międzynarodowej,
  20. współpraca z różnymi podmiotami w działaniach promocyjnych miasta, w tym w zakresie promowania wyrobów i usług,
  21. opracowywanie informacji o działalności miasta i jego organów w formie samorządowego biuletynu informacyjnego, w tym przygotowywanie materiałów, redagowanie, skład i łamanie oraz dystrybucja informatora miejskiego „Samorządowiec Międzyrzecki”
  22. koordynacja i prowadzenie stron internetowych zarządzanych przez Miasto, m.in. www.miedzyrzec.pl, strefainwestoramiedzyrzec.pl i kont Miasta Międzyrzec Podlaski na portalach społecznościowych, m in. na Facebook, w tym opracowywanie i bieżące aktualizowanie treści materiałów zawartych na w/w stronach internetowych orz obsługa aplikacji Bliska,
  23. planowanie, inicjowanie i koordynowanie kampanii informacyjnych realizowanych przez wydziały Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne w tym mających na celu komunikację z mieszkańcami oraz kreowanie prawidłowego wizerunku miasta,
  24. podejmowanie działań edukacyjnych zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy w zakresie określonym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
  25. prowadzenie spraw związanych z rozwojem turystyki na terenie miasta,
  26. udzielanie zgody na obejmowania imprez i wydarzeń patronatem Burmistrza Miasta,
  27. określanie zasad i warunków używania herbu miasta Międzyrzec Podlaski;
  28. dbałość o spójność zrozumiałość i jednoznaczność informacji zawartych w materiałach informacyjnych, przekazywanych na zewnątrz przez wydziały i jednostki organizacyjne,
  29. realizowanie projektów oraz przedsięwzięć w ramach projektów z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych dotyczących wymiany oświaty, kultury, sportu, promocji i wymiany międzynarodowej,
  30. koordynacja i nadzór nad komunikacją z mieszkańcem Miasta za pośrednictwem telefonii komórkowej w standardzie GSM, w tym realizowanie działań związanych z obsługą miejskiego systemu powiadamiania SMS, w szczególności dodawanie użytkowników do systemu, redagowanie treści i wysyłanie wiadomości sms do mieszkańca miasta,
  31. udział w spotkaniach organizacji, związków i grup działania działających w ramach promocji i rozwoju miasta i regionu, do których przystąpiło Miasto Międzyrzec Podlaski,
  32. koordynacja i prowadzenie strony internetowej zarządzanej przez Miasto w tym opracowywanie i bieżące aktualizowanie treści materiałów zawartych na w/w stronie internetowej;
 61. prowadzenie rejestrów wynikających z odrębnych przepisów, poleceń lub wytycznych;
 62. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie działalności Wydziału;
 63. wdrażanie uchwał Rady Miasta oraz nadzór nad ich wykonaniem w zakresie właściwości wydziału;
 64. windykacja należności gminy w zakresie objętym kompetencją wydziału, przy współpracy z  Wydziałem Finansów i Nadzoru;
 65. opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń oraz innych dokumentów w zakresie właściwości Wydziału;
 66. obsługa prawna, kancelaryjna oraz organizacyjna komisji i zespołów powoływanych przez Burmistrza Miasta wyznaczonych odrębnym zarządzeniem;
 67. prowadzenie archiwizacji dokumentacji Wydziału;
 68. opracowywanie i przekazywanie informacji z zakresu działania wydziału do Biuletynu Informacji Publicznej;
 69. realizacja przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym prowadzenie postępowań o udostępnienie informacji publicznej na wniosek, przygotowywane decyzji administracyjnych o odmowie jej udostępnienia lub umorzeniu postępowania w trybie określonym w przepisach o dostępie do informacji publicznej;
 70. opracowywanie i przekazywanie do sytemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na podstawie obowiązujących przepisów informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie uzyskanych licencji, koncesji, zezwoleń i wpisów do rejestru działalności regulowanej prowadzonych przez wydział zgodnie z kompetencjami wydziału;
 71. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa;
 72. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;
 73. wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta i bezpośredniego przełożonego.;

Pracownicy

Imię i nazwisko: Krzysztof Krawiec
Stanowisko: Naczelnik Wydziału
Telefon: 83 372-62-18
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Stanisław Żmijan
Stanowisko: Zastępca Naczelnika Wydziału
telefon: 83 371-78-08
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Daniel Jasiński
Stanowisko: Inspektor ds. planowania i rozliczeń inwestycji
Telefon: 83 372-62-16
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Piotr Kamasa
Stanowisko: Podinspektor ds. utrzymania dróg, placów i miejskich terenów rekreacyjnych
Telefon: 83 372-62-16
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Wiesław Skrzat
Stanowisko: podinspektor ds. infrastruktury technicznej
Telefon: 83 372-62-16
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Arkadiusz Szyszko
Stanowisko: Inspektor ds. programowania i projektów strategicznych
Telefon: 83 372-62-34
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Arkadiusz Kurowski
Stanowisko: Inspektor ds. energetyki i gospodarki niskoemisyjnej 
Telefon: 83 372-62-32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Monika Juszczuk
Stanowisko: Podinspektor ds. planowania przestrzennego
Telefon: 83 372-62-32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Imię i nazwisko: Rafał Frąckiewicz
Stanowisko: Pomoc administracyjna ds. strefy płatnego parkowania
Telefon: 83 372-62-16
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Grzegorz Kaliński
Stanowisko: Robotnik gospodarczy


Imię i nazwisko: Ireneusz Kozłowski
Stanowisko: Robotnik gospodarczy


Imię i nazwisko: Marta Muszyńska
Stanowisko: Inspektor ds. promocji i komunikacji społecznej
telefon: 83 371-78-08
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Katarzyna Martyniuk
Stanowisko: Podinspektor ds. promocji
telefon: 83 371-78-08
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Magdalena Waszkiewicz
Stanowisko: Podinspektor ds. planowania przestrzennego
Telefon: 83 372-62-32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 16:07 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 19:02 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 19:02 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 19:08 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 19:14 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 19:14 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 styczeń 2018 09:06 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 07 luty 2018 13:52 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 marzec 2018 09:23 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 kwiecień 2018 15:21 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 kwiecień 2018 15:22 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 kwiecień 2018 15:22 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 maj 2018 08:19 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 maj 2018 08:20 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 maj 2018 08:22 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 maj 2018 08:22 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 lipiec 2018 13:19 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 31 lipiec 2018 08:57 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 sierpień 2018 11:58 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 24 październik 2018 15:16 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05 listopad 2018 10:43 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 07 listopad 2018 12:29 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 grudzień 2018 08:57 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 styczeń 2019 08:34 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 styczeń 2019 07:58 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 06 luty 2019 13:21 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 czerwiec 2019 09:22 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 czerwiec 2019 09:27 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 lipiec 2019 12:22 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 lipiec 2019 12:25 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. środa, 21 sierpień 2019 13:26 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 wrzesień 2019 11:14 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 październik 2019 15:16 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 luty 2020 08:35 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 luty 2020 14:49 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 czerwiec 2020 08:30 Robert Rumowski
NIP Miasta Międzyrzec Podlaski:
537-25-53-637
NIP Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
538-10-01-162
REGON Miasta Międzyrzec Podlaski:
030-237-411
REGON Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
000-525-576
kod TERYT: 0601011
Kontakt
83 372 62 10
bip@miedzyrzec.pl
e-puap: /186e2fcdcl/skrytka
Oficjalna strona Miasta Międzyrzec Podlaski: www.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking