Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

Wydział Zarządzania Mieniem Komunalnym

ul.Pocztowa 8

21-560 Międzyrzec Podlaski

Telefon: 83 372-62-23, 83 372-62-21, 83 372-62-26

Fax: 83 372-62-28

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zadania Wydziału

Do zadań Wydziału Zarządzanie Mieniem Komunalnym, który podlega Z-cy Burmistrza należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw dotyczących ewidencji zasobów mieszkaniowych, zarządu nieruchomości, wymiaru czynszu i innych opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, w tym windykacja należności z tytułu opłat czynszowych;
2) nadzór nad prawidłowością zasiedleń lokali mieszkalnych;
3) współdziałanie z zarządcami nieruchomości w zakresie eksploatacji i remontów zasobów mieszkaniowych;
4) dokonywanie analiz i oceny potrzeb mieszkaniowych i możliwości ich zaspokojenia;
5) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych;
6) dokonywanie ocen utrzymania zasobów mieszkaniowych we właściwym stanie technicznym i prowadzenie spraw związanych z przeznaczeniem budynków do remontu bądź rozbiórki;
7) współdziałanie z Komisją Społeczną Rady Miasta w zakresie oceny warunków mieszkaniowych oraz kwalifikacji osób do nawiązania umowy najmu;
8) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych i gospodarczych miasta w zakresie gospodarowania majątkiem gminy, zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej oraz ustawą kodeks handlowy;
9) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie właściwości Wydziału;
10) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
11) wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych,
12) nadzór nad prawidłowością użytkowania mienia komunalnego;
13) planowanie sposobu zagospodarowania mienia komunalnego niewykorzystanego dotychczas;
14) prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami gminy tj.:
a) sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem i użyczania nieruchomości,
b) zarządu nieruchomościami gminy,
c) nabywania nieruchomości do zasobu mienia gminnego na cele zabudowy w szczególności pod zorganizowaną zabudowę mieszkaniową,
d) aktualizację opłat,
e) zamiana nieruchomości komunalnych z nieruchomościami będącymi własnością innych osób;
15) prowadzenie spraw związanych z pierwokupem;
16) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich;
17) prowadzenie operatów numeracji porządkowej nieruchomości i nadawanie im numerów porządkowych;
18) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją gruntów;
19) prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczania nieruchomości;
20) prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych, wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
21) dokonywanie rozliczeń dodatków mieszkaniowych z zarządcami nieruchomości;
22) wykonywanie zadań w zakresie nadzoru właścicielskiego:
a) uczestniczenie w kształtowaniu zasad polityki właścicielskiej Miasta w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta,
b) wspomaganie Burmistrza Miasta, Zastępcę Burmistrza przy wykonywaniu praw i obowiązków Miasta wynikających z tytułów uczestnictwa w spółkach prawa handlowego, w szczególności w wykonywaniu czynności związanych z realizacją praw i obowiązków Miasta jako wspólnika, w szczególności związanych z powoływaniem członków organów spółek, zatwierdzaniem sprawozdań finansowych, podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem udziałów, wniesieniem udziałów do innego podmiotu tytułem aportu, podziałem, łączeniem i przekształcaniem spółek,
c) monitorowanie sytuacji organizacyjnej i – wraz ze Skarbnikiem – ekonomiczno-finansowej spółek,
d) monitorowanie procesów restrukturyzacyjnych i naprawczych w spółkach,
e) współpraca z członkami rad nadzorczych,
f) przygotowanie i przeprowadzanie okresowej inwentaryzacji w zakresie udziałów Miasta w spółkach;
23)zadania, o których mowa w pkt. 22, nie obejmują zadań zastrzeżonych dla merytorycznych komórek organizacyjnych, w zakresie działania których pozostaje działalność spółki;
24) współpraca z właściwymi wydziałami merytorycznymi, w zakresie działania których pozostaje działalność danej spółki;
25) opracowywanie i przekazywanie informacji z zakresu działania wydziału do Biuletynu Informacji Publicznej;
26) realizacja przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym prowadzenie postępowań o udostępnienie informacji publicznej na wniosek, przygotowywanie decyzji administracyjnych o odmowie jej udostępnienia lub umorzeniu postępowania w trybie określonym w przepisach o dostępie do informacji publicznej;
27) opracowywanie i przekazywanie do sytemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na podstawie obowiązujących przepisów informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie uzyskanych licencji, koncesji, zezwoleń i wpisów do rejestru działalności regulowanej prowadzonych przez wydział zgodnie z kompetencjami;
28) realizacja procedur związanych z nadawaniem nazw ulicom, przez które rozumie się również aleje, drogi w granicach miasta, w tym drogi wewnętrzne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, pasy komunikacyjne w obrębie osiedli mieszkaniowych, mosty, wiadukty, węzły drogowe, tunele, bulwary, nabrzeża, ciągi piesze itp., placom, przez które rozumie się również skwery, ronda, rynki, i parkom położonym na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski;
28) prowadzenie spraw związanych z wypłacaniem dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej;
29) prowadzenie rejestrów wynikających z odrębnych przepisów, poleceń lub wytycznych;
30) utrzymanie zdrojów ulicznych i osiedlowych;
31) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa;
32) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;
33) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych w tym prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Międzyrzec Podlaski na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych;
34) współpraca ze stowarzyszeniami ogrodowymi prowadzonymi Rodzinne Ogrody Działkowe na obszarze Miasta Międzyrzec Podlaski;
35) realizacja zadań w zakresie dziedziczenia przez Miasto Międzyrzec Podlaski spadków po osobach fizycznych;
36) realizacja zadań gminy wynikających z przepisów art. 111c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;
37) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta i bezpośredniego przełożonego.


Pracownicy

Imię i nazwisko: Mirosław Malinowski
Stanowisko: Naczelnik Wydziału
telefon: 83 372-62-26
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Anna Kazimieruk
Stanowisko: Inspektor ds. gospodarki komunalnej i lokalowej
telefon: 83 372-62-23
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Izabela Tarasiuk 
Stanowisko: Inspektor ds. windykacji i egzekucji w sprawach lokalowych
telefon: 83 372-62-23
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Marek Grontkowski
Stanowisko: Inspektor ds. gospodarki gruntami
telefon: 83 372-62-21
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Magda Rosa
Stanowisko: Podinspektor ds. gospodarki gruntami
telefon: 83 372-62-21
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Małgorzata Seweryn
Stanowisko: Podinspektor ds. gospodarki gruntami
telefon: 83 372-62-21
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 16:19 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 styczeń 2018 22:14 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 styczeń 2018 22:15 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 styczeń 2018 22:17 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 styczeń 2018 22:19 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 styczeń 2018 22:19 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 styczeń 2018 22:20 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 styczeń 2018 22:21 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 styczeń 2018 22:21 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 styczeń 2018 22:21 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 11:46 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 11:47 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 11:48 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 11:48 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 11:48 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 11:49 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 11:50 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 11:50 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 11:51 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 11:52 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 11:52 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 11:54 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 11:55 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 13:16 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 13:27 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 13:27 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 13:29 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 13:30 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 13:30 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 07 luty 2018 13:39 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 lipiec 2018 13:24 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 31 lipiec 2018 08:54 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 01 sierpień 2018 10:54 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 01 sierpień 2018 13:54 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 luty 2020 08:36 Robert Rumowski
NIP Miasta Międzyrzec Podlaski:
537-25-53-637
NIP Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
538-10-01-162
REGON Miasta Międzyrzec Podlaski:
030-237-411
REGON Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
000-525-576
kod TERYT: 0601011
Kontakt
83 372 62 10
bip@miedzyrzec.pl
e-puap: /186e2fcdcl/skrytka
Oficjalna strona Miasta Międzyrzec Podlaski: www.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking