Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej
ul.Pocztowa 8
21-560 Międzyrzec Podlaski
Telefon: 83 372-62-20
Fax: 83 372-62-28
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zadania:

Do zadań Wydziału Obsługi Organizacyjno-Prawnej, który podlega Sekretarzowi Miasta, należy w szczególności:

1) zapewnianie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu;
2) dbałość o zgodne z przepisami prawa działanie Urzędu oraz pomoc prawna,
3) wdrażanie uchwał Rady Miasta oraz nadzór nad ich wykonaniem w zakresie właściwości wydziału;
4) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Międzyrzec Podlaski;
5) kontrola dyscypliny pracy, w tym kontrola czasu pracy;
6) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu i jego rozliczanie;
7) obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w tym przyjmowanie, przekształcanie w formę elektroniczną i przesyłanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosków o wpis, zawieszenie, wznowienie, zmianę i wykreślenie działalności gospodarczej oraz udzielanie informacji z wykreślonych wpisów działalności gospodarczej prowadzonej przez burmistrza jako organu rejestrującego;
8) opracowywanie i przekazywanie do sytemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na podstawie obowiązujących przepisów informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie uzyskanych licencji, koncesji, zezwoleń i wpisów do rejestru działalności regulowanej prowadzonych przez wydział zgodnie z kompetencjami;
9) wydawanie zezwoleń na sprzedaż oraz sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych przez podmioty posiadające zezwolenia oraz nadzór nad prowadzeniem działalności zgodnie z zezwoleniem, w tym prowadzenie kontroli;
10) organizacja przewozów w zakresie komunikacji miejskiej;
11) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie właściwości wydziału;
12) windykacja należności gminy w zakresie objętym kompetencją wydziału, przy współpracy z Wydziałem Finansów i Nadzoru;
13) prowadzenie spraw archiwum zakładowego;
14) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z jednolitego rzeczowego wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw w Urzędzie i ich archiwizacji;
15) kierowanie do załatwienia skarg, wniosków i petycji składanych do Urzędu oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;
16) obsługa prawna, kancelaryjna i organizacyjno-techniczna Rady Miasta, w tym:
a) organizowanie posiedzeń Rady Miasta oraz przygotowywanie materiałów,
b) organizowanie posiedzeń komisji Rady Miasta oraz innych komisji i zespołów doradczych;
c) prowadzenie ewidencji oraz publikacja uchwał Rady Miasta, przedstawianie ich wojewodzie, regionalnej izbie obrachunkowej w trybie art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
17) obsługa organizacyjna – administracyjna komisji i zespołów doradczych powoływanych przez Burmistrza Miasta wskazanych odrębnymi zarządzeniami;
18) współpraca z powiatowym urzędem pracy w sprawie zatrudnienia bezrobotnych;
19 )prowadzenie obsługi gospodarczej i socjalnej Urzędu;
20) współpraca z placówkami służby zdrowia i opieki społecznej;
21) nadzór nad realizacją gminnych programów prozdrowotnych, w tym Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii;
22) przeprowadzanie analiz problemów alkoholowych, problemów narkotykowych;
23) przygotowywanie wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkładanie Burmistrzowi Miasta :
a) projektów gminnych programów, o których mowa w pkt. 21,
b) projektu preliminarza na ich wykonanie,
c) sprawozdania z ich realizacji;
24) bieżąca koordynacja zadań wynikających z gminnych programów, o których mowa w pkt. 21;
25) propagowanie i wdrażanie na terenie miasta ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych w zakresie objętym programami prozdrowotnymi;
26) wyszukiwanie najbardziej wartościowych inicjatyw lokalnych z dziedziny rozwiązywania problemów alkoholowych i wprowadzanie ich w życie;
27) wydawanie licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką oraz zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie;
28) dokonywanie ubezpieczeń majątku i interesów Miasta Międzyrzec Podlaski z wyłączeniem wszystkich czynności związanych z obsługą umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski oraz jednostek organizacyjnych Miasta Międzyrzec Podlaski;
29) obsługa informatyczna Urzędu Miasta;
30) kompletowanie kopii protokołów ze zgromadzeń wspólników spółek wraz z kopiami podjętych na posiedzeniach uchwał, kopii protokołów rad nadzorczych spółek wraz z kopiami podjętych uchwał oraz „Kwartalnych Informacji o Spółce” przekazanych przez spółki;
31) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie, w tym głównie odpowiedzialność za stosowanie prawidłowego trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu miasta na wykonywanie zadań wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności:
a) przygotowanie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dany rok budżetowy,
b) przygotowanie i kompletne przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dany rok budżetowy,
c) przygotowanie projektu ogłoszenia o konkursie ofert oraz jego publikacja po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta,
d) przeprowadzenie i wdrażanie procedur konkursowych,
e) weryfikacja pod względem finansowym korekty kosztorysu i harmonogramu ofert złożonych w ramach konkursu,
f) przygotowanie projektów umów oraz terminowe ich przekazanie stronom,
g) dokonywanie zmian umów na wniosek stron przed przekazaniem samodzielnemu stanowisku ds. kontroli wewnętrznej,
h) przekazanie samodzielnemu stanowisku ds. kontroli wewnętrznej umów po ich podpisaniu przez strony wraz z ofertami celem dalszego ich wykonania;
i) prowadzenie bieżących merytorycznych kontroli w trakcie realizacji zadania publicznego;
32) prowadzenie PIAP Telecentrum, w tym punktów Publicznego Punktu Dostępu do Internetu, nadawanie, zmienianie, zawieszanie i aktywowanie podstawowych uprawnień użytkowników w systemach informatycznych Urzędu;
33) prowadzenie punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP oraz potwierdzanie profilu zaufanego;
34) gospodarowanie składnikami majątku ruchomego;
35) zapewnianie obsługi transportowej;
36) zapewnianie obsługi technicznej;
37) zapewnianie obsługi poligraficznej;
38) zapewnianie utrzymania czystości w budynku Urzędu i pomieszczeniach Urzędu zlokalizowanych poza siedzibą Urzędu;
39) dokonywanie bieżących napraw sprzętu i urządzeń w budynku Urzędu i pomieszczeniach Urzędu zlokalizowanych poza siedzibą Urzędu;
40) dbanie o estetykę słupów ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta;
41) wykonywanie drobnych prac remontowo-naprawczych oraz porządkowych w Urzędzie Miasta i dla potrzeb jednostek organizacyjnych miasta;
42) prowadzenie sekretariatu Burmistrza, Z-cy Burmistrza i Sekretarza Miasta;
43) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Burmistrza Miasta funkcji reprezentacyjnych;
44) obsługa kancelaryjna i organizacyjno-techniczna Burmistrza Miasta, Z-cy Burmistrza Miasta i Sekretarza Miasta;
45) obsługa gości przybyłych do Burmistrza Miasta, Z-cy Burmistrza Miasta i Sekretarza Miasta oraz zebrań;
46) udzielanie informacji o kompetencjach Urzędu i organów gminy;
47) nadzór nad tablicami ogłoszeń Urzędu;
48) obsługa centrali telefonicznej i faksu;
49) obsługa obiegu dokumentów i pism kierowanych do i od Burmistrza Miasta oraz Urzędu Miasta;
50) wysyłanie, odbieranie i rozliczanie przesyłek pocztowych;
51) prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
52) prowadzenie zbioru i rejestru aktów prawnych Burmistrza Miasta i uchwał Rady Miasta oraz organów powołanych przez Burmistrza Miasta i Radę Miasta;
53) kierowanie korespondencji przychodzącej do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych Miasta;
54) prowadzenie rejestrów wynikających z odrębnych przepisów, poleceń lub wytycznych;
55) opracowywanie i przekazywanie informacji z zakresu działania wydziału do Biuletynu Informacji Publicznej;
56) realizacja przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym prowadzenie postępowań o udostępnienie informacji publicznej na wniosek, przygotowywanie decyzji administracyjnych o odmowie jej udostępnienia lub umorzeniu postępowania w trybie określonym w przepisach o dostępie do informacji publicznej w zakresie działania wydziału;
57) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w zakresie działania wydziału;
58) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach w zakresie działania wydziału;
59) reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
60) przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski z wyłączeniem realizacji zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego będących w kompetencji wydziału;
61) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta i bezpośredniego przełożonego.

 

Pracownicy

Imię i nazwisko: Adriana Grochowska
Stanowisko: Naczelnik Wydziału
Telefon: 83 372-62-20 lub 83 372-62-10 wew. 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Dorota Jaszczuk
Stanowisko: Inspektor ds. profilaktyki i uzależnień
Telefon: 83 371-77-97 lub 83 372-62-10 wew. 33
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Adriana Brodawka
Stanowisko: Podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej
Telefon: 83 372-62-11 lub 83 372-62-10 wew.11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Marta Nikończuk
Stanowisko: Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej – koordynator czynności kancelaryjnych
Telefon:: 83 372-62-20 lub 83 372-62-10 wew. 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Beata Oleksiuk
Stanowisko: Podinspektor ds. obsługi Rady Miasta
Telefon: 83 372-62-24 lub 83 372-62-10 wew. 24
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko:Kamil Wysokiński
Stanowisko: Informatyk - administrator sieci komputerowej
Telefon: 83 372-62-19 lub 83 372-62-10 wew. 19
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Remigiusz Radziejewski
Stanowisko: Konserwator - Kierowca


Imię i nazwisko: Marta Mosak
Stanowisko: Robotnik gospodarczy


Imię i nazwisko: Maria Górniak
Stanowisko: Robotnik gospodarczy


Imię i nazwisko: Stanisław Andrzejczuk
Stanowisko: Konserwator-kierowca


Imię i nazwisko: Sylwia Dąbrowska
Stanowisko: Podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej
Telefon: 83 372-62-11 lub 83 372-62-10 wew. 11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Aldona Ryszkowska
Stanowisko: Robotnik gospodarczy

 
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 16:42 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 18:45 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 18:46 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 18:46 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 18:46 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 18:47 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 18:49 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 18:52 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 styczeń 2018 09:02 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 luty 2018 13:43 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 luty 2018 13:43 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 luty 2018 15:23 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 marzec 2018 11:53 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 maj 2018 08:18 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 lipiec 2018 12:53 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 grudzień 2018 08:58 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 09 styczeń 2019 15:29 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 czerwiec 2019 08:47 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 listopad 2019 11:51 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 luty 2020 11:48 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 13 maj 2020 12:31 Robert Rumowski
NIP Miasta Międzyrzec Podlaski:
537-25-53-637
NIP Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
538-10-01-162
REGON Miasta Międzyrzec Podlaski:
030-237-411
REGON Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
000-525-576
kod TERYT: 0601011
Kontakt
83 372 62 10
bip@miedzyrzec.pl
e-puap: /186e2fcdcl/skrytka
Oficjalna strona Miasta Międzyrzec Podlaski: www.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking