Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

szachnikkazimierczak

Ewa Szachnik-Kazimierczak
tel. (83) 372 62 25
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadania:

1. Skarbnik Miasta zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań Urzędu w zakresie spraw finansowych, sprawując kontrolę i nadzór nad działalnością wydziałów i innych jednostek organizacyjnych realizujących te zadania.
2. Przy wykonywaniu zadań powierzonych przez Burmistrza Miasta Skarbnik Miasta działa w granicach określonych pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza Miasta.
3. Skarbnik Miasta wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza Miasta.
4. Do zadań Skarbnika Miasta należy w szczególności:
- opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta w tym projektu budżetu Miasta oraz wnioskowanie zmian w budżecie, zarządzeń Burmistrza Miasta, umów, porozumień i innych aktów prawnych;
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi i kontrasygnata czynności prawnych, powodujących powstawanie zobowiązań pieniężnych;
- wykonywanie budżetu i organizowanie gospodarki finansowej Miasta;
- opiniowanie zamierzeń i decyzji wywołujących skutki finansowe budżetu;
- opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej i zgłaszanie swoich propozycji Burmistrzowi Miasta i Radzie Miasta;
- kontrola gospodarki finansowej budżetu i jednostek organizacyjnych miasta;
- nadzorowanie wykonywania obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu;
- dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności sporządzanych dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
- sporządzanie zbiorowej sprawozdawczości budżetowej;
- opracowywanie opisowych sprawozdań rocznych z wykonania budżetu i przedkładanie Radzie Miasta do zatwierdzenia;
- monitorowanie we współpracy z Wydziałem Zarządzenia Mieniem Komunalnym sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek i przedstawianie informacji Burmistrzowi Miasta;
- załatwianie wniosków i interpelacji radnych;
- wykonywanie uchwał Rady Miasta i zarządzeń Burmistrza Miasta;
- określanie zadań merytorycznych nadzorowanego wydziału;
- sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad powierzonym wydziałem;
- aprobowanie projektów decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu wydziału bezpośrednio nadzorowanego;
- realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;
- reprezentowanie Miasta Międzyrzec Podlaski w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych, w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem Miasta;
- udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Miasta Międzyrzec Podlaski, w zakresie ustalonym z Burmistrzem Miasta;
- współdziałanie z Radą Miasta, Burmistrzem Miasta, Z-cą Burmistrza Miasta i Sekretarzem Miasta, a także komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta;
- udzielanie upoważnień do kontrasygnowania oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, w zakresie określonym w upoważnieniu;
- bieżąca ocena wykonywanej pracy podległego naczelnika;
- realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa;
- wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza Miasta.
4. Skarbnik Miasta nadzoruje bezpośrednio sprawy z zakresu finansów.
5. Podczas nieobecności Skarbnika Miasta jego obowiązki pełni Naczelnik Wydziału Finansów i Nadzoru – Główny Księgowy upoważniony przez Skarbnika Miasta do kontrasygnowania oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.
6. Przy kierowaniu korespondencji przychodzącej Skarbnika Miasta określa się symbolem - FN.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 16:49 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 17:01 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 luty 2018 15:14 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 04 lipiec 2018 11:26 Robert Rumowski
NIP Miasta Międzyrzec Podlaski:
537-25-53-637
NIP Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
538-10-01-162
REGON Miasta Międzyrzec Podlaski:
030-237-411
REGON Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
000-525-576
kod TERYT: 0601011
Kontakt
83 372 62 10
bip@miedzyrzec.pl
e-puap: /186e2fcdcl/skrytka
Oficjalna strona Miasta Międzyrzec Podlaski: www.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking