Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

Wydział Finansów i Nadzoru
ul.Pocztowa 8
21-560 Międzyrzec Podlaski
Telefon: 83 372-62-15; 83 372-62-42; 83 372-62-30. 83 372-62-31
Fax: 83 372-62-28
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zadania:

Do zadań Wydziału Finansów i Nadzoru, który podlega Skarbnikowi Miasta należy w szczególności:

1) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej budżetu Miasta i Urzędu,
2) prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie z planem finansowym oraz wszystkich wydatków nie ujętych w planach finansowych jednostek,
3) prowadzenie wyodrębnionej ewidencji funduszy pomocowych,
4) prowadzenie księgowości Funduszu Świadczeń Socjalnych,
5) prowadzenie księgowości sum depozytowych,
6) prowadzenie obsługi księgowej w zakresie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta w Międzyrzecu Podlaskim,
7) dokonywanie wszystkich czynności związanych z obsługą umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski oraz jednostek organizacyjnych Miasta Międzyrzec Podlaski zgodnie z upoważnieniem,
8) sporządzanie list wypłat pracowników Urzędu oraz prowadzenie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych,
9) prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń, wydawanie zaświadczeń, prowadzenie i wydawanie dokumentacji emerytalnej i rentowej oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
10) prowadzenie rozliczeń z tytułu umów cywilno-prawnych (wpłaty i rozliczenia z właściwymi Urzędami Skarbowymi i ZUS),
11) obsługa finansowa Rady Miasta,
12) obsługa finansowo-księgowa zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Urząd,
13) prowadzenie spraw związanych z podatkiem VAT i JPK tj:
a) prowadzenie rejestrów VAT Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski,
b) przyjmowanie rejestrów oraz deklaracji cząstkowych od jednostek podległych,
c) centralizacja otrzymanych danych przez wykonanie i przesłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji zbiorczych,
d) przetworzenie danych otrzymanych od jednostek i w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego przesłanie do Ministerstwa Finansów.
14) przekazywanie dotacji,
15) prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla zadań współfinansowanych przez inne podmioty,
16) prowadzenie ewidencji wpłat należności z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
17) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych Urzędu,
18) rozliczanie inwentaryzacji majątku trwałego i obrotowego,
19) opracowywanie rocznych planów finansowych Urzędu Miasta,
20) przygotowywanie materiałów do zmian w planie finansowym Urzędu Miasta,
21) prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Miasta,
22) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych oraz innych sprawozdań w zakresie prowadzonych przez Wydział spraw,
23) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, bankiem wykonującym obsługę kasową oraz bankiem finansującym,
24) rozliczenie opłaty targowej,
25) prowadzenie spraw dotyczących wymiaru podatków lokalnych, w tym opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta w tym zakresie,
26) prowadzenie rejestrów wymiarowych, rejestru przypisów i odpisów podatków i opłat,
27) sporządzanie sprawozdań z wymiaru, wpływów podatkowych, zastosowaniu ulg, a także informacji o utraconych dochodach z tytułu ulg ustawowych, uznaniowych i wynikających ze skutków obniżenia stawek podatkowych,
28) prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie rzetelności zgłaszania podstaw do opodatkowania,
29) udzielania pisemnych interpretacji na żądanie o zakresie stosowania tej części przepisów prawa podatkowego dla której organem podatkowym jest Burmistrz Miasta,
30) prowadzenie księgowości w zakresie podatków i opłat lokalnych,
31) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, nie zaleganiu w podatkach oraz innych zaświadczeń z zakresu spraw prowadzonych przez Wydział,
32) prowadzenie spraw z zakresu podatków i opłat stanowiących dochód budżetu miasta, a pobranych przez właściwe Urzędy Skarbowe,
33) współpraca z Urzędami Skarbowymi w sprawach dotyczących udzielania ulg w spłacie należności z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody miasta a pobieranych przez Urzędy Skarbowe,
34) wydawanie postanowień o zastosowaniu ulgi w spłacie podatków od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych,
35) przyjmowanie wniosków oraz faktur w sprawach dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługującemu producentowi rolnemu oraz wydawanie decyzji w tym zakresie,
36) rozliczanie wpływów z podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej,
37) sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział,
38) prowadzenie postępowania podatkowego podań i odwołań w sprawach podatkowych (umorzenia, odroczenia terminów płatności, rozkładanie na raty),
39) prowadzenie postępowań w zakresie udzielania ulg osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz osobom prawnym w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny z tytułu dzierżawy mienia,
40) windykacja należności z tytułu podatków i opłat lokalnych,
41) windykacja mandatów karnych kredytowych,
42) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie windykacji należności gminy będących w ich kompetencji,
43) pobieranie i egzekwowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktów wykonawczych,
44) prowadzenie postępowania w celu zastosowania ulgi podatkowej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty),
45) realizacja zadań w zakresie pobierania i egzekucji opłat za czas parkowania w Strefie płatnego parkowania na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski w tym wydawanie miesięcznej karty abonamentowej oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Strategii i Rozwoju,
46) realizacja zadań w zakresie pobierania i egzekucji opłat za przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Obsługi Organizacyjno-Prawnej i Strażą Miejską,
47) wykonywanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami Miasta w zakresie ekonomiczno-finansowym stanu spółek,
48) monitorowanie stanu ekonomiczno-finansowego jednoosobowych spółek Miasta spółek z większościowym udziałem Miasta na podstawie przedkładanych kwartalnych sprawozdań „Kwartalnej Informacji o Spółce”i przedstawianie oceny Burmistrzowi Miasta w terminie 21 dni licząc od dnia otrzymania sprawozdań,
49) utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z członkami rad nadzorczychoraz uczestniczenie w posiedzeniach rad nadzorczych i zgromadzeń wspólników jednoosobowych spółek Miasta i spółek z większościowym udziałem Miasta,
50) opracowywanie i przekazywanie informacji z zakresu działania wydziału do Biuletynu Informacji Publicznej,
51) realizacja przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym prowadzenie postępowań o udostępnienie informacji publicznej na wniosek, przygotowywanie decyzji administracyjnych o odmowie jej udostępnienia lub umorzeniu postępowania w trybie określonym w przepisach o dostępie do informacji publicznej,
52) prowadzenie rejestrów wynikających z odrębnych przepisów, poleceń lub wytycznych,
53) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,
54) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach,
55) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta i bezpośredniego przełożonego.

 

Pracownicy

Imię i nazwisko: Dorota Kwiatkowska
Stanowisko: Naczelnik Wydziału Finansów i Nadzoru - Główny Księgowy
Telefon: 83 372-62-42
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Janusz Pieńko
Stanowisko: Inspektor ds. księgowości
Telefon: 83 372-62-42
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Joanna Włodarczyk
Stanowisko: Inspektor ds. księgowości
Telefon: 83 372-62-15
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Marzanna Litwiniuk
Stanowisko: Inspektor ds. księgowości podatkowej
Telefon: 83 372-62-15
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Joanna Nestorowicz
Stanowisko: Inspektor ds. wymiaru podatków
Telefon: 83 372-62-30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Urszula Niedzielak
Stanowisko: Inspektor ds. obsługi kasy
Telefon: 83 372-62-31
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Patrycja Siłuszyk
Stanowisko: Inspektor ds. płacowych i rozliczeń
Telefon: 83 372-62-30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Aneta Tomczyszyn
Stanowisko: Inspektor ds. księgowości
Telefon: 83 372-62-42
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Dorota Majczyna
Stanowisko: podinspektor ds. windykacji 
Telefon: 83 372-62-35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Lucyna Górniaczyk-Zaniewicz
Stanowisko: Inspektor ds. ksiegowości budżetowej
Telefon: 83 372-62-35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 16:54 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 18:07 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 18:29 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 18:30 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 luty 2018 15:09 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 lipiec 2018 12:59 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 grudzień 2018 08:53 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 czerwiec 2019 09:24 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 04 grudzień 2019 09:25 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 luty 2020 08:35 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 czerwiec 2020 08:29 Robert Rumowski
NIP Miasta Międzyrzec Podlaski:
537-25-53-637
NIP Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
538-10-01-162
REGON Miasta Międzyrzec Podlaski:
030-237-411
REGON Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
000-525-576
kod TERYT: 0601011
Kontakt
83 372 62 10
bip@miedzyrzec.pl
e-puap: /186e2fcdcl/skrytka
Oficjalna strona Miasta Międzyrzec Podlaski: www.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking