Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
ul. Pocztowa 8,
21-560 Międzyrzec Podlaski
Telefon: 83 372-62-35

 

Zadania:

Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. kontroli wewnętrznej, które podlega Burmistrzowi Miasta należy w szczególności:

1) przygotowanie i organizacja procesów kontroli;
2) kontrola jednostek organizacyjnych miasta;
3) prowadzenie dokumentacji prowadzonych kontroli;
4) sporządzenie wystąpień pokontrolnych;
5) wskazywanie sposobów i środków umożliwiających usunięcie zaistniałych uchybień i nieprawidłowości w działalności kontrolowanych jednostek,
6) inspirowanie działań zmierzających w kierunku unikania w przyszłości błędów i nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli;
7) dostarczanie informacji zmierzających do usprawnienia zarządzania kontrolowaną jednostką;
8) dokonywanie Burmistrza Miasta kontroli sprawdzających w zakresie nieprawidłowości ujawnionych przez kontrole;
9) opracowywanie i przekazywanie informacji z zakresu działania stanowiska ds. kontroli wewnętrznej do Biuletynu Informacji Publicznej;
10) realizacja przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym prowadzenie postępowań o udostępnienie informacji publicznej na wniosek, przygotowywanie decyzji administracyjnych o odmowie jej udostępnienia lub umorzeniu postępowania w trybie określonym w przepisach o dostępie do informacji publicznej;
11) prowadzenie rejestrów wynikających z odrębnych przepisów, poleceń lub wytycznych;
12) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa;
13) realizacja zadań wynikających z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;
14) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym głównie odpowiedzialność za stosowanie prawidłowego trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu miasta na wykonywanie zadań wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po przekazaniu umów i ofert przez Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej w szczególności:
a) dokonywanie zmian umów na wniosek stron po przejęciu dokumentacji od Wydziału Obsługi Organizacyjno-Prawnej oraz archiwizacja przejętej dokumentacji,
b) nadzór nad terminowym i zgodnym z postanowieniami umów przekazywaniem kwot dotacji,
c) nadzór i kontrola nad realizacją zadań publicznych na które przyznane zostały środki finansowe, w zakresie stanu ich realizacji, efektywności, rzetelności i jakości ich wykonania oraz kontrola merytoryczna po zrealizowaniu zadania w zakresie zgodności realizacji zadań wskazanych w sprawozdaniach z wykonania zadania publicznego z ofertami realizacji zadania publicznego i umowami o wsparcie/ powierzenie realizacji zadania publicznego,
d) poświadczenie złożenia sprawozdań przez podmioty realizujące zadania,
e) terminowe składanie sprawozdań informacji lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa dotyczących rozliczeń dotacji, po ich weryfikacji i sprawdzeniu,
f) przestrzeganie obowiązku przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji zadań w trakcie ich trwania i o ich zakończeniu,
g) ustalanie kwot dotacji podlegających zwrotowi do budżetu miasta,
h) publikacja informacji związanych z ww. zakresem w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta,
i) prowadzenie sprawozdawczości w powyższym zakresie
j) współpraca z Wydziałem Finansów i Nadzoru w zakresie przekazywania i rozliczenia finansowego dotacji;
15) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta

 

Pracownicy

Imię i nazwisko: Anna Kaliszuk
Stanowisko: Inspektor ds. kontroli wewnętrznej
Telefon: 83 372-62-35
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 17:01 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 17:43 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 17:46 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 17:46 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 17:47 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 luty 2018 13:34 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 luty 2018 14:55 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 lipiec 2018 14:55 Robert Rumowski
NIP Miasta Międzyrzec Podlaski:
537-25-53-637
NIP Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
538-10-01-162
REGON Miasta Międzyrzec Podlaski:
030-237-411
REGON Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
000-525-576
kod TERYT: 0601011
Kontakt
83 372 62 10
bip@miedzyrzec.pl
e-puap: /186e2fcdcl/skrytka
Oficjalna strona Miasta Międzyrzec Podlaski: www.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking