Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
ul.Pocztowa 8
21-560 Międzyrzec Podlaski
Telefon: 83 371-23-30, 83 372-62-17
Fax: 83 372-62-28
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zadania

Do zadań Wydziału Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, który podlega Burmistrzowi Miasta należy w szczególności:

 1. wykonywanie zadań w imieniu Miasta jako organu prowadzącego placówki oświatowe oraz nadzór nad tymi placówkami; 
 2. zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Miasta;
 3. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć we wszystkich sprawach dotyczących poszczególnych placówek oświatowych i pracowników oświaty należących do właściwości organów Miasta;
 4. gromadzenie i przygotowywanie informacji o każdej sprawie dotyczącej oświaty w Mieście;
 5. koordynacja realizacji polityki oświatowej miasta oraz kierunków rozwoju placówek oświatowych w tym organizacja i analiza funkcjonowania sieci publicznych szkół i przedszkoli na terenie Miasta;
 6. prowadzenie spraw wynikających z realizacji zadań organu prowadzącego placówki oświatowe, a w szczególności:
  1. kontrola działalności szkół i placówek oświatowych – zgodnie z kompetencjami organu prowadzącego,
  2. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, łączeniem, prowadzeniem, utrzymaniem i likwidowaniem placówek oświatowych oraz łączenie szkół różnych typów lub placówek w zespoły,
  3. prowadzenie bieżącej analizy demograficznej Miasta w zakresie niezbędnego określenia potrzeb rozwoju placówek oświatowych,
  4. informowanie dyrektorów placówek oświatowych o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat,
  5. ustalanie sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów,
  6. analiza i przygotowanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na dany rok szkolny, na bazie wskaźników i zasad ich organizacji, uwzględniających ilość oddziałów, liczebność uczniów w oddziałach, zakresu zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza minimum programowe oraz strukturę i  limity zatrudnienia nauczycieli, pracowników obsługi i administracji,
  7. prowadzenie spraw i kontrola spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez dzieci i młodzież do ukończenia 18 lat,
  8. rejestrowanie i prowadzenie spraw nauczania indywidualnego i zajęć rewalidacyjnych,
  9. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu do szkoły dla dzieci niepełnosprawnych,
  10. prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem młodocianych, w tym nauki zawodu i przygotowania zawodowego oraz przygotowywanie decyzji w sprawie dofinansowania kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z kształceniem młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego,
  11. opiniowanie powierzenia lub odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego,
  12. ocena pracy dyrektorów placówek oświatowych oraz współpraca w tym zakresie z Kuratorium Oświaty,
  13. prowadzenie spraw awansu zawodowego nauczycieli, w tym organizowanie i prowadzenie komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego i udział w posiedzeniach komisji kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego i dyplomowanego,
  14. opiniowanie i przygotowanie dokumentów dotyczących wyrażenia zgody na obniżenie nauczycielom obowiązkowego wymiaru godzin zajęć ze względu na doskonalenie się, wykonywanie pracy naukowej lub prac zleconych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę lub placówkę,
  15. opiniowanie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły i nakładania na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
  16. opiniowanie wniosków nauczycieli o zwolnienie w całości lub w części od obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie,
  17. organizowanie i kontrola systemu doradztwa metodycznego w nadzorowanych szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Miasta,
  18. wydawanie skierowań o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miedzyrzecu Podlaskim, kierowanych przez Starostę Bialskiego oraz organizacja i kontrola dowożenia dzieci do szkół i placówek specjalnych,
  19. opracowywanie i przygotowywanie dokumentów dotyczących dotowania szkół i placówek publicznych prowadzonych przez inne osoby prawne i fizyczne oraz niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz innych form wychowania przedszkolnego,
  20. weryfikacja projektów rocznych planów finansowych i planów środków specjalnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez samorząd Miasta oraz sporządzanie zbiorczych zestawień ww. planów,
  21. realizacja zadań gminy związanych z naborem do przedszkoli;
 7. opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń oraz innych dokumentów dotyczących oświaty, w tym:
  1. opracowywanie porozumień ze związkami zawodowymi w sprawach nieustalonych w ustawie o związkach zawodowych dotyczących nauczycieli,
  2. określania zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektora, wicedyrektora i innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz przyznawanie zwolnień od obowiązku realizacji zajęć,
  3. określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczenia do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i systemie kształcenia na odległość,
  4. określenia kryteriów i trybu przyznawania środków na dofinansowania doskonalenia nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego,
  5. określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia,
  6. opracowywania regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także warunki przyznawania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z uwzględnieniem stawek osobistego zaszeregowania nauczyciela oraz dodatku za warunki pracy, a także wysokość i warunki wypacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
  7. projektów statutów placówek oświatowych;
 8. współpraca w zakresie przeprowadzania konkursów na  stanowiska dyrektorów placówek oświatowych;
 9. wnioskowanie o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów placówek oświatowych w tym nagrody Burmistrza Miasta, Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty oraz odznaczeń państwowych i resortowych;
 10. prowadzenie baz danych oświatowych w tym terminowe wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej na podstawie danych przekazywanych przez dyrektorów placówek oświatowych;
 11. nadzór nad prowadzeniem Systemu Informacji Oświatowej w tym sprawdzanie kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych gromadzonych w bazach danych oświatowych w zakresie określonym przepisami o systemie informacji oświatowej oraz współpraca w tym zakresie z Kuratorium Oświaty;
 12. ustalanie zasad i zapewnienie warunków dla doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 13. koordynowanie spraw odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach oraz ustalanie wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych;
 14. koordynowanie i nadzorowanie spraw inwentaryzacyjnych w placówkach oświatowych;
 15. opracowywanie planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 16. ustalanie specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnych kwot dofinansowania;
 17. współpraca z różnymi podmiotami w zakresie tworzenia i działalności innych placówek oświatowych na terenie Miasta;
 18. wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i prowadzenie rejestru;
 19. prowadzenie i nadzorowanie spraw pomocy materialnej dla uczniów, w tym stypendia socjalne i podręczniki szkolne oraz przygotowywanie decyzji  w sprawie świadczenia uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
 20. rozpatrywanie wniosków i ewidencja stypendiów dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia w nauce, sporcie i kulturze;
 21. prowadzenie ewidencji szkół, placówek niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz nadawanie uprawnień szkół publicznych szkołom niepublicznym;
 22. przygotowywanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji szkół, placówek niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego i decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkół, placówek niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego;
 23. wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 24. przygotowywanie w każdym roku kalendarzowym, informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu, egzaminu po ostatnim roku gimnazjum;
 25. ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu ich wykorzystywania przez niepubliczne przedszkola, szkoły i osoby prowadzące wychowanie przedszkolne;
 26. współdziałanie ze związkami zawodowymi działającymi w placówkach oświatowych;
 27. przyznawanie uzdolnionym dzieciom i młodzieży nagród Burmistrza Miasta oraz nagród Burmistrza Miasta „Międzyrzecki Prymus”;
 28. koordynowanie akcji “Wyprawka szkolna”;
 29. wykonywanie czynności związanych z realizacją wyjazdów śródrocznych tzw. „zielona szkoła”, w tym planowanie i rozliczanie dotacji;
 30. udział w organizowaniu imprez i uroczystości o charakterze edukacyjnym na terenie Miasta;
 31. opiniowanie zgłaszanych przez szkoły i placówki oświatowe wniosków o przyznawanie dodatkowych środków finansowych i zmian w ich rocznych planach finansowych oraz sporządzanie zbiorczych zestawie dotyczących wniosków;
 32. dokonywanie analiz budżetowych dla potrzeb Rady Miasta i Burmistrza Miasta;
 33. nadzór nad pozyskiwaniem i realizacją zewnętrznych środków finansowych wykorzystywanych przez szkoły i placówki oświatowe;
 34. inspirowanie i udzielanie pomocy przy wdrażaniu nowoczesnych metod organizacji i zarządzania oraz organizowanie i koordynacja szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników placówek oświatowych;
 35. współpraca z Kuratorium Oświaty, dyrektorami placówek oświatowych oraz innymi instytucjami i placówkami oświatowymi związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników oświaty w zakresie realizacji zadań oświatowych;
 36. prowadzenie innych spraw należących do Burmistrza Miasta jako organu administracji publicznej w zakresie oświaty, w tym organu kontrolnego oraz prowadzącego odpowiednią ewidencję;
 37. realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3;
 38. prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
 39. sprawowanie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki;
 40. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad miejskimi instytucjami kultury i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji;
 41. prowadzenie rejestrów instytucji kultury i sportu przewidzianych przepisami prawa;
 42. opiniowanie wniosków placówek kultury i sportu w sprawach związanych z ich działalnością;
 43. współpraca i koordynacja działań w zakresie kultury i sportu z instytucjami miejskimi oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta;
 44. wnioskowanie o nagrody za upowszechnianie kultury i sportu na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego;
 45. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych;
 46. windykacja należności gminy w zakresie objętym kompetencją wydziału, przy współpracyz Wydziałem Finansów i Nadzoru;
 47. realizowanie działań związanych z obsługą miejskiego systemu powiadamiania SMS w zakresie działań wydziału, w szczególności dodawanie użytkowników do systemu, redagowanie treści i wysyłanie wiadomości sms do mieszkańca miasta;
 48. opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń oraz innych dokumentów w zakresie właściwości Wydziału;
 49. obsługa prawna, kancelaryjna oraz organizacyjna komisji i zespołów powoływanych przez Burmistrza Miasta wyznaczonych odrębnym zarządzeniem;
 50. prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie właściwości Wydziału;
 51. prowadzenie archiwizacji dokumentacji Wydziału;
 52. prowadzenie rejestrów wynikających z odrębnych przepisów, poleceń lub wytycznych;
 53. opracowywanie i przekazywanie do sytemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na podstawie obowiązujących przepisów informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie uzyskanych licencji, koncesji, zezwoleń i wpisów do rejestru działalności regulowanej prowadzonych przez wydział zgodnie z kompetencjami;
 54. opracowywanie i przekazywanie informacji z zakresu działania wydziału do Biuletynu Informacji Publicznej;
 55. realizacja przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym prowadzenie postępowań o udostępnienie informacji publicznej na wniosek, przygotowywane decyzji administracyjnych o odmowie jej udostępnienia lub umorzeniu postępowania w trybie określonym w przepisach o dostępie do informacji publicznej;
 56. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa;
 57. realizacja zadań wynikających z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;
 58. wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta.


Pracownicy


Imię i nazwisko: Andrzej Mironiuk
Stanowisko: Naczelnika Wydziału 
telefon: 83 371-23-30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Joanna Brodowska
Stanowisko: Podinspektor ds. oświaty, kultury i sportu
telefon: 83 371-23-30
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Magdalena Kozłowska
Stanowisko: Inspektor ds. oświaty
telefon: 83 372-62-17
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 17:06 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 17:10 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 17:11 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 17:12 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 17:12 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 17:13 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 17:13 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 17:13 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 17:14 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 17:23 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 17:23 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 luty 2018 13:32 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 luty 2018 14:44 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 luty 2018 14:45 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 kwiecień 2018 11:14 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 lipiec 2018 15:04 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 grudzień 2018 08:53 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 lipiec 2019 12:24 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 lipiec 2019 13:25 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 lipiec 2019 13:29 Kamil Wysokiński
NIP Miasta Międzyrzec Podlaski:
537-25-53-637
NIP Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
538-10-01-162
REGON Miasta Międzyrzec Podlaski:
030-237-411
REGON Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
000-525-576
kod TERYT: 0601011
Kontakt
83 372 62 10
bip@miedzyrzec.pl
e-puap: /186e2fcdcl/skrytka
Oficjalna strona Miasta Międzyrzec Podlaski: www.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking