Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

Opracowano na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą”.

- art. 23a, ust. 1 ustawy:

„Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów, o których mowa w ust. 2 i 3, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (…)”

Zgodnie z art. 23b, ust. 2 ustawy podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną będącą 
w posiadaniu  Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski zobowiązany jest do:

- poinformowania o źródle pochodzenia, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,

- poinformowania o udostępnianiu tych informacji, w pierwotnie pozyskanej formie z Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski, innym użytkownikom,

- informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej pochodzącej z Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski.

Zgodnie z art. 23c, ust. 2 ustawy Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski może nałożyć opłatę za udostępnianie na wniosek informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Nakładając opłatę uwzględnia się poniesione koszty związane z przygotowaniem 
i przekazaniem informacji publicznej oraz inne koszty związane z nietypowymi wnioskami.

Zgodnie z art. 23g, ust. 10, ust 11 ustawy Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), z tym że:

- odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

- uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski uzyskał dany utwór.

Zgodnie z art. 23i ustawy  do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), z tym że:

- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.    

Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej oraz za rezultaty przetwarzania informacji ponownie wykorzystywanej.  


Załączniki

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej doc 34.00 KB Robert Rumowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 grudzień 2017 13:23 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 grudzień 2017 13:23 Robert Rumowski
NIP Miasta Międzyrzec Podlaski:
537-25-53-637
NIP Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
538-10-01-162
REGON Miasta Międzyrzec Podlaski:
030-237-411
REGON Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
000-525-576
kod TERYT: 0601011
Kontakt
83 372 62 10
bip@miedzyrzec.pl
e-puap: /186e2fcdcl/skrytka
Oficjalna strona Miasta Międzyrzec Podlaski: www.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking