Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 maja 2017 r. o petycjach  ( Dz.U. 2017.1123)

Co to jest petycja:
Jest to wystąpienie w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiot petycji:
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Termin załatwienia petycji:
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Dokumenty do pobrania:
 
 
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 30 grudzień 2017 15:43 Robert Rumowski