Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

 

paweł Łysańczuk

Paweł Łysańczuk
tel. (83) 372 62 11
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć:
przyjmuje interesantów w każdy wtorek, w godzinach od 9:30 do 13:00

 

Informacje dodatkowe:

1. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Miasta.
- Burmistrz jest kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Burmistrz Miasta może zatrudnić inną osobę na stanowisku kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz zatrudnia inną osobę na stanowisku zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;
- Burmistrz jest szefem Obrony Cywilnej.
2.Burmistrz Miasta lub upoważnieni pracownicy dokonują czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych.
3.Burmistrz Miasta zatrudnia i zwalnia kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Międzyrzec Podlaski.
4.Burmistrz Miasta kieruje bieżącymi sprawami Miasta przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta oraz kierowników komórek organizacyjnych.
5.Burmistrz Miasta może powierzyć prowadzenie spraw w swoim imieniu Zastępcy Miasta, Sekretarzowi Miasta lub innym pracownikom Urzędu na podstawie upoważnienia lub pełnomocnictwa.
6. Do wyłącznych kompetencji Burmistrza Miasta należy:
- kierowanie bieżącymi sprawami Miasta i reprezentowanie go;
- prowadzenie gospodarki finansowej Miasta;
- wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
- składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Miasta;
- ogłaszanie uchwał Rady Miasta, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
- wykonywanie uchwał Rady Miasta;
- przedkładanie na Sesję Rady Miasta sprawozdań z wykonania uchwał;
- reprezentowanie Miasta i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej;
- udzielanie pełnomocnictw procesowych;
- odpowiadanie za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Miasta;
- koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej i przedsiębiorstw komunalnych;
- ustalanie regulaminu pracy Urzędu;
- uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień;
- załatwianie wniosków posłów i senatorów oraz wniosków i interpelacji radnych;
- gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu;
- wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w tym także uprawnień wynikających ze Statutu Miasta;
- podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów;
- określanie zadań merytorycznych nadzorowanych komórek organizacyjnych Urzędu oraz podległych dyrektorów;
- bieżąca ocena wykonywanej pracy przez podległych dyrektorów, samodzielnych stanowisk, kierowników komórek organizacyjnych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych podlegających ocenie;
- wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza Miasta przepisami prawa i uchwałami Rady Miasta;
- rozstrzyganie sporów kompetencyjnych, wynikających z funkcjonowania Urzędu.
7. Do kompetencji Burmistrza Miasta należy również bezpośredni nadzór nad sprawami z zakresu:
- budżetu i finansów;
- obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
- spraw kadrowych Urzędu Miasta;
- Urzędu Stanu Cywilnego;
- planowania;
- ochrony informacji niejawnych;
- dostępu do informacji publicznej;
- funkcjonowania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
- oświaty, kultury i sportu;
- funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta;
- kontroli wewnętrznej;
- ochrony danych osobowych.
8. Burmistrz Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji.
9. W czasie nieobecności Burmistrza jego obowiązki pełni Zastępca Burmistrza Miasta.

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 30 grudzień 2017 22:50 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 16:19 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 16:21 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 16:22 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 16:27 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 16:28 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 16:28 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 16:30 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 07 luty 2018 14:04 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 04 lipiec 2018 10:33 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 styczeń 2022 08:53 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 maj 2024 13:52 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 maj 2024 13:54 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 maj 2024 13:55 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 maj 2024 13:58 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 maj 2024 13:58 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 maj 2024 13:59 Robert Rumowski