Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

Wydział Strategii i Rozwoju
ul.Pocztowa 8
21-560 Międzyrzec Podlaski
Telefon: 83 372-62-16, 83 372-62-18, 83 372-62-32, 83 372-62-34, 83 371-78-08
Fax: 83 372-62-28
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dodatkowe:


Do zadań Wydziału Strategii i Rozwoju, który podlega Z-cy Burmistrza Miasta należy w szczególności

 1. opracowywanie koncepcji rozwoju społecznego i gospodarczego miasta;
 2. koordynacja realizacji uchwalonych planów rozwoju;
 3. przygotowywanie inwestycji oraz opracowywanie dokumentacji z realizacji zadań zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych;
 4. występowanie w charakterze inwestora, a w szczególności:
 5. inicjowanie zadań w zakresie uzbrojenia terenów sieci infrastruktury technicznej z  udziałem środków finansowych mieszkańców i przedsiębiorców;
 6. analiza dostępnych programów źródeł finansowania pod kątem oceny uwarunkowań związanych z możliwością realizacji przez miasto przedsięwzięć ze środków UE;
 7. monitorowanie ustawodawstwa w zakresie warunków i kryteriów pozyskiwania funduszy unijnych;
 8. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy pozabudżetowych, a w szczególności środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego;
 9. współpraca i koordynacja procesu przygotowywania projektów z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi miasta;
 10. przygotowywanie propozycji wykorzystania środków zewnętrznych;
 11. nadzór nad rozliczaniem wykorzystania środków zewnętrznych;
 12. realizacja zadania zarządcy dróg publicznych polegająca na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmująca konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych;
 13. inicjowanie przedsięwzięć organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych zmierzających do nawiązania kontaktów z podmiotami gospodarczymi, krajowymi i zagranicznymi celem wspólnej realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych;
 14. koordynowanie pracy Wydziałów Urzędu w zakresie udzielania zamówień publicznych;
 15. nadzorowanie i kontrola procedur zamówień publicznych i przygotowywanie dokumentacji postępowań o zamówieniach publicznych;
 16. przygotowywanie propozycji w sprawach wyboru trybu zamówień i powoływania komisji przetargowych;
 17. składanie Burmistrzowi Miasta okresowych sprawozdań w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych;
 18. negocjowanie z właścicielami nieruchomości warunków w sprawie uzyskania zgody na czasowe zajęcie gruntu, w związku z realizacją inwestycji miejskich;
 19. wykonywanie zadań zarządcy dróg publicznych gminnych wynikających z ustawy o drogach publicznych;
 20. wykonywanie zadań służby bhp w Urzędzie oraz reagowanie na bieżące potrzeby w tym zakresie;
 21. prowadzenie spraw związanych z aktywizacją rozwoju przedsiębiorczości, wspierania rozwoju gospodarczego oraz promocji postaw sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości;
 22. określanie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządcą jest Miasto, zgodnie z ustawą o publicznym transporcie drogowym oraz wyrażanie zgody na korzystanie z tych przystanków i dworców;
 23. prowadzenie spraw związanych z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym w tym:
 24. prowadzenie spraw związanych z budową, utrzymaniem, remontem i modernizacją miejsc pamięci narodowej, pomników i tablic pamiątkowych oraz utrzymaniem właściwego porządku i estetyki miejsc o szczególnym znaczeniu dla kultury i historii Narodu Polskiego;
 25. prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości;
 26. prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem procedury zamówień publicznych dotyczących projektów budowlanych, dokumentacji technicznych i innych opracowań urbanistycznych związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz utrzymania porządku i czystości dróg miejskich, placów, itd.;
 27. współdziałanie w przygotowywaniu i opracowywaniu programów rozwoju gospodarczego miasta;
 28. współdziałanie z administracją rządową i samorządową w sprawach nadzoru urbanistyczno-architektonicznego i budowlanego;
 29. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości dróg, a także wykonywanie
  zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg gminnych oraz egzekwowanie od właścicieli nieruchomości właściwego wykonania obowiązku utrzymania zimowego;
 30. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem placów, skwerów, placów zabaw, parkingów, targowisk, terenów zieleni miejskiej, parków i terenów rekreacyjnych,
 31. informowanie służb porządkowych w zakresie nieprzestrzegania zasad obowiązujących w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem stref ograniczonego ruchu w centrum miasta oraz ograniczeń ruchu dla pojazdów ciężarowych;
 32. budowa niestacjonarnego miasteczka ruchu drogowego oraz udzielenie wsparcia dla instytucji i służb porządkowych w prowadzeniu akcji społecznych promujących bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego;
 33. ujawnienie i usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami porzuconych pojazdów, których stan wskazuje, że nie są używane lub pojazdów bez tablic rejestracyjnych;
 34. prowadzenie innych spraw wynikających z przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w mieście nie przypisanych innym wydziałom;
 35. nadzór nad utrzymaniem zieleni miejskiej;
 36. prowadzenie spraw będących w kompetencji gminy związanych z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
 37. opiniowanie przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia całościowego harmonijnego rozwoju przestrzeni miejskiej, realizowanych przez Gminę Miejską Międzyrzec Podlaski reprezentowaną przez właściwe komórki Urzędu i miejskie jednostki organizacyjne;
 38. realizacja Strategii Marki Miasta Międzyrzec Podlaski, w tym udział w określaniu celów i reklamowych dla marki Międzyrzec Podlaski i planowanie działań promocyjnych wspierających markę;
 39. prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzeni miejskiej
 40. opracowywanie lub współudział w opracowywaniu, uzgadnianiu, opiniowaniu i zatwierdzaniu studiów i planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy w
 41. prowadzenie spraw związanych z ochroną i konserwacją zabytków w zakresie ustawowych kompetencji gminy
 42. przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych przy zlecaniu projektów budowlanych, dokumentacji technicznych i innych opracowań urbanistycznych w tym opracowywanie specyfikacji przetargowych na inwestycje urbanistyczne i architektoniczne;
 43. współdziałanie w przygotowywaniu i opracowaniu wniosków aplikacyjnych finansowanych z programów pomocowych;
 44. opracowywanie i przekazywanie informacji z zakresu działania wydziału do Biuletynu Informacji Publicznej;
 45. realizacja przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym prowadzenie postępowań o udostępnienie informacji publicznej na wniosek, przygotowywanie decyzji administracyjnych o odmowie jej udostępnienia lub umorzeniu postępowania w trybie określonym w przepisach o dostępie do informacji publicznej;
 46. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym z wyłączeniem organizowania przewozów komunikacji miejskiej;
 47. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publicznoprawnym;
 48. nadzór nad Strefą płatnego parkowania na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski
 49. planowanie i programowanie rozwoju Miasta Międzyrzec Podlaski w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i efektywności energetycznej poprzez tworzenie wieloletnich planów i programów;
 50. prowadzenie działań związanych z tworzeniem, aktualizacją i monitorowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;
 51. koordynacja i monitorowanie realizacji działań w zakresie obniżenia zużycia energii, poprawy efektywności energetycznej, wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii i działań modernizacyjnych zmniejszających emisję zanieczyszczeń;
 52. koordynacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych prowadzonych przez Miasto Międzyrzec Podlaski w zakresie poprawy bezpieczeństwa energetycznego i wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
 53. wykonywanie remontów i montaż oznakowania pionowego dróg i ulic gminnych;
 54. wykonywanie remontów nawierzchni dróg, ulic i chodników gminnych;
 55. informowanie właściwych służb o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni jedni i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz prawidłowości zabezpieczenia oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym;
 56. wykonywanie drobnych prac remontowo-naprawczych i porządkowych w budynkach Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta;
 57. prowadzenie i nadzór nad całokształtem spraw związanych z zagospodarowaniem terenów inwestycyjnych i aktywności gospodarczej miasta;
 58. prowadzenie spraw objętych ustawą prawo wodne dotyczących:
 59. kontrola i nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na drogach publicznych, placach, skwerach, placach zabaw, parkingach, targowiskach, terenach zieleni miejskiej, parkach i terenach rekreacyjnych;
 60. prowadzenie spraw w zakresie komunikacji społecznej i działalności promocyjnej miasta
 61. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w tym zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej;
 62. zapewnianie obsługi transportowej pojazdami służbowymi będącymi na stanie inwentaryzacyjnym Wydziału oraz ewidencjonowanie kart drogowych i rozliczanie paliwa ww. pojazdów służbowych z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa i przepisów wewnętrznych;
 63. wykonywanie zadań określonych w § 12 i § 16;
 64. wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta i bezpośredniego przełożonego.

Pracownicy

Imię i nazwisko: Krzysztof Krawiec
Stanowisko: Dyrektor Wydziału
Telefon: 83 372-62-18
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Imię i nazwisko: Daniel Jasiński
Stanowisko: Inspektor ds. energetyki i gospodarki niskoemisyjnej 
Telefon: 83 372-62-16
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Piotr Kamasa
Stanowisko: Inspektor ds. bieżącego utrzymania dróg, placów i miejskich terenów rekreacyjnych
Telefon: 83 372-62-16
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Wiesław Skrzat
Stanowisko: Inspektor ds. infrastruktury technicznej
Telefon: 83 372-62-16
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Arkadiusz Szyszko
Stanowisko: Inspektor ds. programowania i projektów strategicznych
Telefon: 83 372-62-34
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Imię i nazwisko: Arkadiusz Kurowski
Stanowisko: Zastępca Dyrektora Wydziału
Telefon: 83 372-62-32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Monika Juszczuk
Stanowisko: Podinspektor ds. planowania przestrzennego
Telefon: 83 372-62-32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Marta Muszyńska

Stanowisko: Inspektor ds. promocji i komunikacji społecznej
telefon: 83 371-78-08
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Katarzyna Martyniuk
Stanowisko: Podinspektor ds. grafiki komputerowej i multimediów
telefon: 83 371-78-08
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Magdalena Serafin
Stanowisko: Podinspektor ds. programowania i projektów strategicznych
Telefon: 83 372-62-34
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Angelika Magier
Stanowisko: Referent ds. animacji kultury
telefon: 83 371-78-08
e-mail:
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Imię i nazwisko: Klaudia Kłos
Stanowisko: Referent ds. animacji kultury
telefon: 83 371-78-08
e-mail:
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 16:07 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 19:02 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 19:02 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 19:08 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 19:14 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 19:14 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 styczeń 2018 09:06 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 07 luty 2018 13:52 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 marzec 2018 09:23 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 kwiecień 2018 15:21 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 kwiecień 2018 15:22 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 kwiecień 2018 15:22 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 maj 2018 08:19 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 maj 2018 08:20 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 maj 2018 08:22 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 maj 2018 08:22 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 lipiec 2018 13:19 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 31 lipiec 2018 08:57 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 sierpień 2018 11:58 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 24 październik 2018 15:16 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05 listopad 2018 10:43 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 07 listopad 2018 12:29 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 grudzień 2018 08:57 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 styczeń 2019 08:34 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 styczeń 2019 07:58 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 06 luty 2019 13:21 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 czerwiec 2019 09:22 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 czerwiec 2019 09:27 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 lipiec 2019 12:22 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 lipiec 2019 12:25 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. środa, 21 sierpień 2019 13:26 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 wrzesień 2019 11:14 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 październik 2019 15:16 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 luty 2020 08:35 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 luty 2020 14:49 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 czerwiec 2020 08:30 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 09 październik 2020 09:51 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 15 grudzień 2020 07:55 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 15 grudzień 2020 07:56 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 15 grudzień 2020 11:09 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 15 grudzień 2020 11:50 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 styczeń 2021 07:31 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 02 czerwiec 2021 11:34 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 29 grudzień 2021 09:41 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 styczeń 2022 08:45 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 listopad 2022 12:29 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 styczeń 2023 14:30 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10 styczeń 2023 09:15 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 styczeń 2024 10:34 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 17 styczeń 2024 15:29 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 styczeń 2024 09:10 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 24 styczeń 2024 14:28 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 kwiecień 2024 10:25 Robert Rumowski