Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul.Pocztowa 8
21-560 Międzyrzec Podlaski
Telefon: 83 372-62-39.83 372-62-86
Fax: 83 372-62-28
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zadania::

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, który podlega Z-cy Burmistrza Miasta należy w szczególności:

 1. przeprowadzanie postępowań w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 2. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 3. wydawanie zezwoleń na prowadzenie usługowej działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta;
 4. opracowywanie i aktualizowanie dokumentów strategicznych dotyczących ochrony środowiska na terenie Miasta (m.in. programu ochrony środowiska i programu usuwania wyrobów zawierających azbest);
 5. przygotowywanie prowadzonych w Wydziale postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 6. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu oraz występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska;
 7. kontrola i nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenach prywatnych z wyłączeniem dróg publicznych, placów, skwerów, placów zabaw, parkingów, targowisk, terenów zieleni miejskiej, parków i terenów rekreacyjnych;
 8. realizacja zadań związanych z organizacją systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, w tym: przyjmowanie, bieżąca analiza i wprowadzanie do elektronicznego systemu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 9. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, będących w posiadaniu Wydziału oraz prowadzenie publicznego wykazu danych o środowisku i jego ochronie;
 10. przygotowywanie i przedkładanie odpowiednim organom przewidywanych prawem sprawozdań i informacji dotyczących ochrony środowiska, gospodarowania odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej;
 11. prowadzenie postępowań dotyczących usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonych na terenie Miasta, w tym naliczanie i pobieranie opłat za usunięcie drzew lub krzewów oraz wymierzanie kar pieniężnych za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;
 12. występowanie do właściwych organów o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów będących własnością Miasta;
 13. składanie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Inspekcję Ochrony Środowiska oraz informowanie o wynikach kontroli;
 14. opiniowanie projektu prac geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji przed zatwierdzeniem przez właściwy organ administracji geologicznej;
 15. prowadzenie innych spraw objętych ustawami: prawo ochrony środowiska, ustawą o odpadach, ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawą o ochronie przyrody, w zakresie przypisanym gminie;
 16. prowadzenie spraw objętych ustawą prawo wodne z wyłączeniem spraw związanych z :
 17. wykrywanie nielegalnego spalania odpadów w tym przeprowadzanie kontroli kontrole kotłowni i palenisk domowych w zakresie spalania odpadów i paliw zabronionych do stosowania do celów grzewczych;
 18. kontrolowanie sposobu umieszczania plakatów, ogłoszeń i reklamy zewnętrznej, itp.;
 19. prowadzenie ewidencji kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli;
 20. współdziałanie z Wydziałem Strategii i Rozwoju w realizacji spraw będących w kompetencji gminy wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
 21. podejmowanie działań dla ograniczenia zjawisk degradacji środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni miejskiej, obiektów przyrodniczych oraz zanieczyszczania wód;
 22. wykonywanie statystyki z zakresu rolnictwa oraz prowadzenie sprawozdawczości statystycznej z zakresu właściwości wydziału;
 23. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, min. przygotowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt, bieżąca realizacja działań przypisanych Wydziałowi wynikających z tego programu, przygotowywanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywne oraz prowadzenie ewidencji psów tych ras utrzymywanych na terenie miasta;
 24. wsparcie merytoryczne Wydziału Zarządzania Mieniem Komunalnym w wykonywaniu nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta w zakresie świadczonych usług związanych z gospodarowaniem odpadami;
 25. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie wydawania zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych oraz prowadzenia rejestru wydanych zezwoleń oraz nadzór nad ww. uprawami;
 26. prowadzenie spaw z zakresu rolnictwa i leśnictwa oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych w zakresie przypisanych gminie;
 27. prowadzenie spaw związanych z wystąpieniem szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (np. suszy, gradu, deszczu nawalnego);
 28. prowadzenie spraw związanych z uprawą maku i konopi włóknistych na terenie miasta oraz nadzór na tymi uprawami (zadanie z zakresu administracji rządowej);
 29. wydawanie zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie i poświadczanie oświadczenia prowadzącego gospodarstwo rolne;
 30. przyjmowanie deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw składanych przez właścicieli lub zarządców budynków i wprowadzanie ich do centralnej ewidencji emisyjności budynków;
 31. realizowanie działań związanych z obsługą miejskiego systemu powiadamiania SMS w zakresie działań wydziału, w szczególności dodawanie użytkowników do systemu, redagowanie treści i wysyłanie wiadomości sms do mieszkańca miasta;
 32. zapewnianie obsługi transportowej pojazdami służbowymi będącymi na stanie inwentaryzacyjnym Wydziału oraz ewidencjonowanie kart drogowych i rozliczanie paliwa ww. pojazdów służbowych z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa i przepisów wewnętrznych;
 33. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i przepisów wykonawczych do tej ustawy;
 34. wykonywanie zadań określonych w § 12 i § 16;
 35. wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta i bezpośredniego przełożonego.

Pracownicy:

Imię i nazwisko: Anna Nestorowicz
Stanowisko: Dyrektor Wydziału
Telefon: 83 372-62-86
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Dorota Kulawczuk
Stanowisko: Inspektor ds. gospodarki odpadami
Telefon: 83 372-62-39
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Włodzimierz Rybołowik
Stanowisko: Inspektor ds. ochrony przyrody i rolnictwa
Telefon: 83 372-62-39
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Katarzyna Łukasiewicz
Stanowisko: Inspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska
Telefon: 83 372-62-39
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Beata Oleksiuk
Stanowisko: Inspektor ds. ochrony środowiska
Telefon: 83 372-62-39
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 16:23 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 18:53 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 18:58 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 18:59 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 luty 2018 15:16 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 lipiec 2018 14:57 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05 listopad 2018 09:03 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 09 październik 2020 09:49 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 styczeń 2021 07:33 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 styczeń 2022 08:33 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 listopad 2022 12:41 Robert Rumowski