Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

ededelis0001

Elżbieta Dedelis
tel. (83) 372 62 14
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dodatkowe

1. Sekretarz Miasta zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu.
2. Sekretarz Miasta przy wykonywaniu zadań działa w granicach określonych zarządzeniami Burmistrza Miasta oraz pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza Miasta.
3. Sekretarz Miasta zastępuje Burmistrza Miasta w przypadku gdy nie może go zastąpić Zastępca Burmistrza Miasta , a Burmistrz Miasta nie może sprawować funkcji burmistrza z powodu nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia funkcji.
4. Sekretarz Miasta wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza Miasta.
5. Do zadań Sekretarza Miasta należy w szczególności:
- zapewnienie zgodności działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa;
- zapewnienie zgodności wydawania decyzji przez podległe komórki organizacyjne z obowiązującymi przepisami prawa;
- przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta, zarządzeń Burmistrza Miasta w tym przygotowywanie projektów oraz zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji Urzędu, a także umów, porozumień i innych aktów prawnych;
- organizacja pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez podległe komórki organizacyjne;
- kontrola dyscypliny pracy w tym kontrola czasu pracy;
- nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej;
- kierowanie korespondencji przychodzącej do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych Miasta;
- organizacja i koordynowanie spraw związanych z wyborami, referendami i konsultacjami społecznymi;
- organizowanie współdziałania z jednostkami organizacyjnymi Miasta, współpraca z organizacjami społecznymi, zawodowymi i stowarzyszeniami;
- współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych, nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli;
- przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków;
- nadzorowanie postępowania w sprawach skarg i wniosków;
- zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie miasta;
- inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych;
- zapewnienie obsługi prawnej Urzędu;
- wydawanie zaświadczeń, poświadczeń urzędowych i upoważnień;
- załatwianie wniosków i interpelacji radnych;
- wykonywanie uchwał Rady Miasta i zarządzeń Burmistrza Miasta;
- aprobowanie projektów decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu wydziałów bezpośrednio nadzorowanych;
- określanie zadań merytorycznych nadzorowanych komórek organizacyjnych Urzędu oraz podległych dyrektorów;
- sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad powierzonymi komórkami organizacyjnymi Urzędu;
- reprezentowanie Miasta Międzyrzec Podlaski w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych, w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem Miasta;
- udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Miasta Międzyrzec Podlaski, w zakresie ustalonym z Burmistrzem Miasta;
- realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa;
- współdziałanie z Radą Miasta Międzyrzec Podlaski, Burmistrzem Miasta, Z-cą Burmistrza Miasta, Skarbnikiem Miasta, a także z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta;
- bieżąca ocena wykonywanej pracy podległych dyrektorów;
- realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;
- wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza Miasta ;
6. Sekretarz Miasta nadzoruje bezpośrednio sprawy z zakresu:
- zdrowia i opieki społecznej;
- ogólno-organizacyjnych;
- spraw obywatelskich;
- realizacji miejskich programów profilaktyki zdrowotnej, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie.
7. W przypadku konieczności wykonania zadań nieujętych w niniejszym Regulaminie Sekretarz Miasta wskazuje właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną do wykonania tych zadań, do czasu uzupełnienia niniejszego Regulaminu w tym zakresie.3
8. Przy kierowaniu korespondencji przychodzącej Sekretarza Miasta określa się symbolem - BS.

 

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 16:28 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 16:56 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 16:57 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 07 luty 2018 13:33 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 04 lipiec 2018 11:23 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 sierpień 2020 09:27 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 styczeń 2022 08:52 Robert Rumowski