Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej
ul.Pocztowa 8
21-560 Międzyrzec Podlaski
Telefon: 83 372-62-20
Fax: 83 372-62-28
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zadania:

Do zadań Wydziału Obsługi Organizacyjno-Prawnej, który podlega Sekretarzowi Miasta, należy w szczególności:

 1. zapewnianie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu;
 2. dbałość o zgodne z przepisami prawa działanie Urzędu oraz pomoc prawna,
 3. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Międzyrzec Podlaski;
 4. tworzenie i organizacja funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w Urzędzie, realizacja obowiązku informacyjnego wobec pracownika i instytucji finansowej w zakresie organizacyjnym.
 5. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu i jego rozliczanie;
 6. kontrola dyscypliny pracy, w tym kontrola czasu pracy;
 7. obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie zleconym gminie oraz udzielanie informacji z wykreślonych wpisów działalności gospodarczej prowadzonej przez burmistrza jako organu rejestrującego;
 8. wydawanie zezwoleń na sprzedaż oraz sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych przez podmioty posiadające zezwolenia oraz nadzór nad prowadzeniem działalności zgodnie z zezwoleniem, w tym prowadzenie kontroli;
 9. organizacja przewozów w zakresie komunikacji miejskiej;
 10. prowadzenie spraw archiwum zakładowego;
 11. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z jednolitego rzeczowego wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw w Urzędzie i ich archiwizacji;
 12. kierowanie do załatwienia skarg, wniosków i petycji składanych do Urzędu oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;
 13. obsługa prawna, kancelaryjna i organizacyjno-techniczna Rady Miasta;
 14. współpraca z powiatowym urzędem pracy w sprawie zatrudnienia bezrobotnych;
 15. prowadzenie obsługi gospodarczej i socjalnej Urzędu;
 16. współpraca z placówkami służby zdrowia i opieki społecznej;
 17. prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii propagowanie i wdrażanie na terenie miasta ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych w zakresie objętym programami prozdrowotnymi;
 18. wydawanie licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką oraz zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie;
 19. dokonywanie ubezpieczeń majątku i interesów Miasta Międzyrzec Podlaski z wyłączeniem wszystkich czynności związanych z obsługą umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski oraz jednostek organizacyjnych Miasta Międzyrzec Podlaski;
 20. obsługa informatyczna Urzędu Miasta w tym nadawanie, zmienianie, zawieszanie i aktywowanie podstawowych uprawnień użytkowników w systemach informatycznych Urzędu oraz zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej;
 21. realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie, w tym głównie odpowiedzialność za stosowanie prawidłowego trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu miasta na wykonywanie zadań wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności:
 22. prowadzenie punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP oraz potwierdzanie profilu zaufanego;
 23. gospodarowanie składnikami majątku ruchomego;
 24. zapewnianie obsługi transportowej pojazdami służbowymi będącymi na stanie inwentaryzacyjnym Wydziału oraz ewidencjonowanie kart drogowych i rozliczanie paliwa ww. pojazdów służbowych z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa i przepisów wewnętrznych;
 25. zapewnianie obsługi technicznej;
 26. zapewnianie obsługi poligraficznej;
 27. zapewnianie utrzymania czystości w budynku Urzędu i pomieszczeniach Urzędu zlokalizowanych poza siedzibą Urzędu;
 28. dokonywanie bieżących napraw sprzętu i urządzeń w budynku Urzędu i pomieszczeniach Urzędu zlokalizowanych poza siedzibą Urzędu;
 29. wykonywanie drobnych prac remontowo-naprawczych oraz porządkowych w Urzędzie Miasta i dla potrzeb jednostek organizacyjnych miasta;
 30. prowadzenie sekretariatu Burmistrza, Zastępcy Burmistrza i Sekretarza Miasta;
 31. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Burmistrza Miasta funkcji reprezentacyjnych;
 32. obsługa kancelaryjna i organizacyjno-techniczna Burmistrza Miasta, Zastępcy Burmistrza Miasta i Sekretarza Miasta;
 33. obsługa gości przybyłych do Burmistrza Miasta, Zastępcy Burmistrza Miasta i Sekretarza Miasta oraz zebrań;
 34. udzielanie informacji o kompetencjach Urzędu i organów gminy;
 35. nadzór nad tablicami ogłoszeń Urzędu;
 36. obsługa centrali telefonicznej i faksu;
 37. kierowanie korespondencji przychodzącej do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych Miasta;
 38. obsługa obiegu dokumentów i pism kierowanych do i od Burmistrza Miasta oraz Urzędu Miasta;
 39. wysyłanie, odbieranie i rozliczanie przesyłek pocztowych;
 40. prowadzenie zbioru i rejestru aktów prawnych Burmistrza Miasta i uchwał Rady Miasta oraz organów powołanych przez Burmistrza Miasta i Radę Miasta;
 41. reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 42. przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski z wyłączeniem realizacji zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego będących w kompetencji wydziału;
 43. udzielanie wsparcia pracownikom Wydziału Finansów i Nadzoru oraz Wydziału Strategii Rozwoju w zakresie transportu wartości pieniężnych;
 44. nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ustawy o godle, barwach i hymnie RP przez Urząd Miasta oraz w zakresie używania przez Miasto barw Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych wydarzeń;
 45. wykonywanie zadań określonych w § 12 i § 16;
 46. wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta i bezpośredniego przełożonego.

Pracownicy

Imię i nazwisko: Adriana Grochowska
Stanowisko: Dyrektor Wydziału
Telefon: 83 372-62-20 lub 83 372-62-10 wew. 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Sylwia Dąbrowska
Stanowisko: Inspektor ds. obsługi kancelaryjnej
Telefon: 83 372-62-11 lub 83 372-62-10 wew. 11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Dorota Jaszczuk
Stanowisko: Inspektor ds. profilaktyki i uzależnień
Telefon: 83 371-77-97 lub 83 372-62-10 wew. 33
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Marta Nikończuk
Stanowisko: Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej – koordynator czynności kancelaryjnych
Telefon:: 83 372-62-20 lub 83 372-62-10 wew. 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Adriana Brodawka
Stanowisko: Inspektor ds. obsługi Rady Miasta
Telefon: 83 372-62-24 lub 83 372-62-10 wew. 24
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko:Kamil Wysokiński
Stanowisko: Informatyk - administrator sieci komputerowej
Telefon: 83 372-62-19 lub 83 372-62-10 wew. 19
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 16:42 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 18:45 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 18:46 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 18:46 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 18:46 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 18:47 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 18:49 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 18:52 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 styczeń 2018 09:02 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 luty 2018 13:43 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 luty 2018 13:43 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 luty 2018 15:23 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 marzec 2018 11:53 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 maj 2018 08:18 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 lipiec 2018 12:53 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 grudzień 2018 08:58 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 09 styczeń 2019 15:29 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 czerwiec 2019 08:47 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 listopad 2019 11:51 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 luty 2020 11:48 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 13 maj 2020 12:31 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 październik 2020 08:46 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 09 październik 2020 09:47 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 09 październik 2020 09:50 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 styczeń 2022 08:28 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 listopad 2022 12:23 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10 styczeń 2023 09:13 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 luty 2023 09:46 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 styczeń 2024 09:11 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 styczeń 2024 09:17 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 24 styczeń 2024 14:27 Robert Rumowski