Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

Wydział Finansów i Nadzoru
ul.Pocztowa 8
21-560 Międzyrzec Podlaski
Telefon: 83 372-62-33; 83 372-62-30; 83 372-62-15. 83 372-62-31, 83 372-62-80, 83 372-62-81, 83 372-62-84, 
Fax: 83 372-62-28
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zadania:

Do zadań Wydziału Finansów i Nadzoru, który podlega Skarbnikowi Miasta należy w szczególności:

 1. przekazywanie podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu;
 2. opracowanie planu dochodów i wydatków, w tym zadań zleconych Miastu, zgodnie z uchwałą budżetową;
 3. sporządzanie planu finansowego Urzędu oraz weryfikacja planów finansowych jednostek organizacyjnych zgodnie z uchwałą budżetową;
 4. prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu Urzędu i Miasta;
 5. bieżące i okresowe prowadzenie analityki planu dochodów i wydatków Miasta;
 6. sporządzanie i weryfikacja sprawozdań finansowych i budżetowych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych, sporządzanie sprawozdań zbiorczych;
 7. prowadzenie spraw związanych z obsługą kredytów, pożyczek, emisją obligacji, gwarancji i poręczeń;
 8. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej budżetu miasta i urzędu, w tym: przekazywanie środków pieniężnych na rachunki miejskich jednostek budżetowych, w ramach ich planów finansowych, przekazywanie dotacji jednostkom organizacyjnym i innym podmiotom na podstawie planu oraz harmonogramów wynikających z zawartych umów;
 9. rozliczanie i odprowadzanie na rachunek dochodów budżetu państwa, pozyskanych dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami;
 10. prowadzenie ewidencji księgowej oraz rozliczanie wydatków związanych z udzielonymi dotacjami;
 11. rozliczanie inwentaryzacji majątku Urzędu i Miasta oraz rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych;
 12. obsługa kasowa operacji gospodarczych;
 13. prowadzenie obsługi finansowo– księgowej funduszu świadczeń socjalnych i sum depozytowych;
 14. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej, w tym w zakresie projektów i programów realizowanych z udziałem środków pomocowych z unii europejskiej, otrzymanych bezpośrednio lub za pośrednictwem budżetu państwa, dla których wymagana jest odrębna ewidencja;
 15. prowadzenie spraw związanych z podatkiem VAT i JPK w tym prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu w zakresie podatku od towarów i usług VAT dla Urzędu oraz zbiorczych dla Miasta Międzyrzec Podlaski, przetworzenie danych otrzymanych od jednostek i w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego przesłanie do Ministerstwa Finansów.
 16. sporządzanie należnych deklaracji podatkowych dla urzędu oraz zbiorczych dla Miasta;
 17. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, ZUS oraz bankami obsługującymi budżet Miasta;
 18. realizacja zadań gminy wynikających z przepisów art. 111c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;
 19. wykonywanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami miasta w zakresie ekonomiczno-finansowym stanu spółek;
 20. monitorowanie stanu ekonomiczno-finansowego jednoosobowych spółek Miasta spółek z większościowym udziałem Miasta na podstawie przedkładanych kwartalnych sprawozdań „Kwartalnej Informacji o Spółce” i przedstawianie oceny Burmistrzowi Miasta w terminie 21 dni licząc od dnia otrzymania sprawozdań;
 21. utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z członkami rad nadzorczych oraz uczestniczenie w posiedzeniach rad nadzorczych i zgromadzeń wspólników jednoosobowych spółek Miasta i spółek z większościowym udziałem Miasta;
 22. potwierdzenie umowy dzierżawy w związku z art. 28 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu zaprzestania działalności rolniczej lub art. 38 tejże ustawy w celu ustalenia obowiązku lub prawu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników lub innych nie wymienionych wyżej przepisów z których wynika konieczność potwierdzania jej przez burmistrza.
 23. dokonywanie wszystkich czynności związanych z obsługą umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski oraz jednostek organizacyjnych Miasta Międzyrzec Podlaski zgodnie z upoważnieniem,
 24. prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez burmistrza roli organu podatkowego w zakresie należności podatkowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego, opłat lokalnych oraz opłat wynikających z umów dzierżaw, użytkowania, użytkowania wieczystego, opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność, stanowiących dochód miasta, prowadzenie spraw i sporządzanie sprawozdań związanych z pomocą publiczną w tym de minimis;
 25. sporządzanie sprawozdań oraz opracowań w zakresie wykonania dochodów oraz z zaległości podatkowych i innych;
 26. przygotowywanie planów dochodów do projektu budżetu;
 27. prowadzenie nadzoru nad prawidłowością wprowadzania przez komórki organizacyjne do Ewidencji Kontroli Wydatków ewidencjonowanych rachunków, faktur i faktur korygujących oraz innych dokumentów obciążeniowych do zapłaty dotyczących zakupu towarów, usług, środków trwałych, pozostałych środków trwałych (wyposażenia), robót budowalnych, wartości niematerialnych i prawnych i odpowiedzialność w tym zakresie, w tym wydawanie poleceń dokonania korekt wpisów w ww. Ewidencji, niezwłoczne wskazywanie komórkom organizacyjnym o dokonanych korektach przez Wydział Finansów i Nadzoru oraz udzielanie wsparcia komórkom organizacyjnym w zakresie prawidłowego ewidencjonowania ww. dokumentów;
 28. pozyskiwanie informacji z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej niezbędnej do realizacji zadań Wydziału;
 29. prowadzenie spraw zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 30. wykonywanie zadań określonych w § 12 i § 16;
 31. wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza Miasta i bezpośredniego przełożonego.

Pracownicy

 

Imię i nazwisko: Kinga Brzozowska
Stanowisko: Dyrektor Wydziału Finansów i Nadzoru - Główny Księgowy 
Telefon: 83 372-62-33
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Joanna Włodarczyk
Stanowisko: Inspektor ds. księgowości
Telefon: 83 372-62-15
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Marzanna Litwiniuk
Stanowisko: Inspektor ds. księgowości podatkowej
Telefon: 83 372-62-15
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Monika Komińczyk-Pepa
Stanowisko: Inspektor ds. wymiaru podatków
Telefon: 83 372-62-84
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Urszula Niedzielak
Stanowisko: Inspektor ds. obsługi kasy
Telefon: 83 372-62-31
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Dorota Kuczborska
Stanowisko: Podinspektor ds. księgowości
Telefon: 83 372-62-30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Agnieszka Zwolak
Stanowisko:
Referent ds. wymiaru podatków
Telefon:
83 372-62-30
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Kinga Sobota
Stanowisko: podinspektor ds. księgowości
Telefon: 83 372-62-80
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Dorota Majczyna
Stanowisko: podinspektor ds. windykacji 
Telefon: 83 372-62-81
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 16:54 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 18:07 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 18:29 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 18:30 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 luty 2018 15:09 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 lipiec 2018 12:59 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 grudzień 2018 08:53 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 czerwiec 2019 09:24 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 04 grudzień 2019 09:25 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 luty 2020 08:35 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 czerwiec 2020 08:29 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 czerwiec 2020 15:22 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 lipiec 2020 14:03 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 wrzesień 2020 09:21 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 30 wrzesień 2020 11:41 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 09 październik 2020 09:46 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 styczeń 2021 07:24 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 styczeń 2021 07:28 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 marzec 2021 10:29 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 05 maj 2021 15:04 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 18 maj 2021 10:29 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 wrzesień 2021 11:29 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 wrzesień 2021 15:18 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 wrzesień 2021 11:33 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 październik 2021 14:31 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 październik 2021 08:29 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 październik 2021 08:30 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 październik 2021 14:29 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 listopad 2021 10:01 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 styczeń 2022 08:21 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 02 listopad 2022 11:46 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 listopad 2022 12:25 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 07 grudzień 2022 14:05 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 czerwiec 2023 15:21 Robert Rumowski