Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
ul.Pocztowa 8
21-560 Międzyrzec Podlaski
Telefon: 83 372-62-27, 83 372-62-17
Fax: 83 372-62-28
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zadania

Do zadań Wydziału Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, który podlega Burmistrzowi Miasta należy w szczególności:

 1. wykonywanie zadań w imieniu Miasta jako organu prowadzącego placówki
  oświatowe oraz nadzór nad tymi placówkami;
 2. zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Miasta;
 3. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć we wszystkich sprawach dotyczących
  poszczególnych placówek oświatowych i pracowników oświaty należących do właściwości organów Miasta;
 4. gromadzenie i przygotowywanie informacji o każdej sprawie dotyczącej oświaty w Mieście;
 5. koordynacja realizacji polityki oświatowej miasta oraz kierunków rozwoju placówek oświatowych w tym organizacja i analiza funkcjonowania sieci publicznych szkół i przedszkoli na terenie Miasta;
 6. prowadzenie spraw wynikających z realizacji zadań organu prowadzącego placówki oświatowe;
 7. opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń oraz innych dokumentów dotyczących oświaty;
 8. współpraca w zakresie przeprowadzania konkursów na  stanowiska dyrektorów placówek oświatowych;
 9. wnioskowanie o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów placówek oświatowych, w tym nagrody Burmistrza Miasta, Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty oraz odznaczeń państwowych i resortowych;
 10. prowadzenie baz danych oświatowych w tym terminowe wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej na podstawie danych przekazywanych przez dyrektorów placówek oświatowych;
 11. nadzór nad prowadzeniem Systemu Informacji Oświatowej w tym sprawdzanie kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych gromadzonych w bazach danych oświatowych w zakresie określonym przepisami o systemie informacji oświatowej oraz współpraca w tym zakresie z Kuratorium Oświaty;
 12. ustalanie zasad i zapewnienie warunków dla doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 13. koordynowanie spraw odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach oraz ustalanie wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych;
 14. koordynowanie i nadzorowanie spraw inwentaryzacyjnych w placówkach oświatowych;
 15. opracowywanie planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 16. ustalanie specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnych kwot dofinansowania;
 17. współpraca z różnymi podmiotami w zakresie tworzenia i działalności innych placówek oświatowych na terenie Miasta;
 18. wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i prowadzenie rejestru;
 19. prowadzenie i nadzorowanie spraw pomocy materialnej dla uczniów, w tym stypendia socjalne i podręczniki szkolne oraz przygotowywanie decyzji w sprawie świadczenia uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
 20. rozpatrywanie wniosków i ewidencja stypendiów dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia w nauce, sporcie i kulturze;
 21. prowadzenie ewidencji szkół, placówek niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz nadawanie uprawnień szkół publicznych szkołom niepublicznym;
 22. przygotowywanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji szkół, placówek niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego i decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkół, placówek niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego;
 23. wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 24. przygotowywanie w każdym roku kalendarzowym, informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu ośmioklasisty;
 25. ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu ich wykorzystywania przez niepubliczne przedszkola, szkoły i osoby prowadzące wychowanie przedszkolne;
 26. współdziałanie ze związkami zawodowymi działającymi w placówkach oświatowych;
 27. przyznawanie uzdolnionym dzieciom i młodzieży nagród Burmistrza Miasta oraz nagród Burmistrza Miasta „Międzyrzecki Prymus”;
 28. koordynowanie akcji “Wyprawka szkolna”;
 29. udział w organizowaniu imprez i uroczystości o charakterze edukacyjnym na terenie Miasta;
 30. nadzór nad pozyskiwaniem i realizacją zewnętrznych środków finansowych wykorzystywanych przez szkoły i placówki oświatowe;
 31. inspirowanie i udzielanie pomocy przy wdrażaniu nowoczesnych metod organizacji i zarządzania oraz organizowanie i koordynacja szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników placówek oświatowych;
 32. współpraca z Kuratorium Oświaty, dyrektorami placówek oświatowych oraz innymi instytucjami i placówkami oświatowymi związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników oświaty w zakresie realizacji zadań oświatowych;
 33. prowadzenie innych spraw należących do Burmistrza Miasta jako organu administracji publicznej w zakresie oświaty, w tym organu kontrolnego oraz prowadzącego odpowiednią ewidencję;
 34. realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3;
 35. prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
 36. sprawowanie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki;
 37. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad miejskimi instytucjami kultury i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji;
 38. prowadzenie rejestrów instytucji kultury i sportu przewidzianych przepisami prawa;
 39. opiniowanie wniosków placówek kultury i sportu w sprawach związanych z ich działalnością;
 40. współpraca i koordynacja działań w zakresie kultury i sportu z instytucjami miejskimi oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta;
 41. wnioskowanie o nagrody za upowszechnianie kultury i sportu na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego;
 42. prowadzenie spisu uczniowskich klubów sportowych działających na terenie miasta Międzyrzec Podlaski;
 43. realizowanie działań związanych z obsługą miejskiego systemu powiadamiania SMS, w szczególności dodawanie użytkowników do systemu, redagowanie treści i wysyłanie wiadomości sms do mieszkańca miasta;
 44. wykonywanie zadań określonych w § 12 i § 16;
 45. wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta.


Pracownicy


Imię i nazwisko: Andrzej Mironiuk
Stanowisko: Dyrektor Wydziału 
telefon: 83 372-62-27
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Joanna Brodowska
Stanowisko: Inspektor ds. oświaty, kultury i sportu
telefon: 83 372-62-17
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Imię i nazwisko: Anna Karczewska
Stanowisko: Podinspektor ds. oświaty
telefon: 83 372-62-17
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 17:06 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 17:10 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 17:11 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 17:12 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 17:12 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 17:13 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 17:13 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 17:13 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 17:14 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 17:23 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2018 17:23 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 luty 2018 13:32 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 luty 2018 14:44 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 luty 2018 14:45 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 kwiecień 2018 11:14 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 lipiec 2018 15:04 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 grudzień 2018 08:53 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 lipiec 2019 12:24 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 lipiec 2019 13:25 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 lipiec 2019 13:29 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 wrzesień 2020 09:21 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 09 październik 2020 09:40 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 09 październik 2020 09:40 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 październik 2021 12:08 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 styczeń 2022 08:20 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 marzec 2022 09:02 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 marzec 2022 11:28 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 marzec 2022 13:17 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 23 marzec 2022 09:38 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 listopad 2022 12:43 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10 styczeń 2023 09:13 Robert Rumowski