Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - koordynator BIP
ul. Pocztowa 8,
21-560 Międzyrzec Podlaski
Telefon: 83 372 62 19
e-mail: r.rumowski@miedzyrzec.pl 
pokój: 25

W tej kategorii można znaleźć informacje na temat: kwalifikacji wojskowej, zatwierdzenia regulaminu strzelnicy, świadczeń osobistych i rzeczowych, miejskiego centrum zarządzania kryzysowego, zasad zachowania się w okresie letnim, zimowym itp. uznania osoby na wyłączym utrzymaniu członków rodziny.

 

Kwalifikacja Wojskowa

Podstawa prawna: 
art. 59 ust. 61) albo art. 60 ust. 11) lub art. 59 ust. 31) ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305, z późn. zm.)

Osoby objęte kwalifikacją wojskową: 

- mężczyźni i kobiety rocznik podstawowy (osóby które ukończyły 18 rok życia);
- roczniki starsze które jeszcze nie stawili się do kwalifikacji wojskowej i w związku z tym nie posiadają orzeczonej kategorii zdolności do służby wojskowej;
- ochotnicy;
- osoby z kategorią B. 

Co należy zabrać ze sobą:

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzajacy tożsamość;
- dokumentacje medyczną (o ile taka jest);
- prawo jazdy;
- dokument potwierdzający wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Kategorie zdolności do czynnej służby wojskowe

kategoria zdolności „A” – zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, tj. zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, terytorialnej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej, służby w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a także zdolność do odbywania  służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej.

Obecnie nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych. W związku z tym wszystkie osoby, w stosunku do których orzeczono kategorię „A”- z dniem, w którym orzeczenie o ich zdolności do czynnej służby wojskowej stało się ostateczne, są przenoszone do rezerwy,

kategoria zdolności „B” – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, w czasie pokoju.

Wszystkie osoby, w stosunku do których orzeczono kategorię zdolności „B”- po upływie okresu na który orzeczono niezdolność– będą kierowane ponownie do Powiatowej Komisji Lekarskiej lub Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej.

kategoria zdolności „D” – niezdolny  do czynnej służby wojskowej, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej.

Wszystkie osoby, w stosunku do których orzeczono kategorię „D”- z dniem, w którym orzeczenie o ich zdolności do czynnej służby wojskowej stało się ostateczne, są przenoszone do rezerwy,

kategoria zdolności „E”  - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Wszystkie osoby, w stosunku do których orzeczono kategorię „E”- z dniem, w którym orzeczenie o ich zdolności do czynnej służby wojskowej stało się ostateczne nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej (są skreślane z ewidencji wojskowej).

Zadania związane z określeniem kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej wykonywane są przez wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie, które wydają orzeczenia w tej sprawie w formie decyzji administracyjnych. Orzeczenie staje się prawomocne po upływie 14 dni od jego wydania. Dlatego każda osoba ma prawo do złożenia, w ciągu 2 tygodni, odwołania do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Lublinie za pośrednictwem Powiatowej Komisji Lekarskiej. Wojewódzka Komisja Lekarska może wezwać osobę, która odwołuje się od decyzji Powiatowej Komisji Lekarskiej i poddać ją kolejnym badaniom lekarskim. Może także zażądać od niej przedstawienia dokumentacji medycznej, a także skierować ją na badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną.

 

Świadczenia

Obowiązek świadczeń na rzecz obrony w określonym zakresie spoczywa na urzędach i instytucjach państwowych, organach samorządu terytorialnego oraz wszystkich podmiotach gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na terenie całego kraju, a także na osobach fizycznych.

Świadczenia na rzecz obrony, z których korzystają Siły Zbrojne można podzielić na:

 1. świadczenia osobiste;
 2. świadczenia rzeczowe;
 3. świadczenia szczególne.

Świadczenia osobiste.

Na osoby posiadające obywatelstwo polskie, które ukończyły szesnaście, a nie przekroczyły sześćdziesięciu lat życia, może być nałożony obowiązek świadczeń osobistych, polegających na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.
Obowiązek świadczeń osobistych może obejmować również obowiązek użycia posiadanych narzędzi prostych, a w stosunku do osób wykonujących świadczenia polegające na doręczaniu dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej oraz wezwań do wykonania świadczeń,  - także posiadanych środków transportowych.

Czas wykonywania świadczeń osobistych w czasie pokoju nie może przekraczać jednorazowo:

 1. 48 godzin - w stosunku do kurierów oraz osób dostarczających i obsługujących przedmioty świadczeń rzeczowych;
 2. 12 godzin  -  w stosunku do pozostałych osób  a nałożenie obowiązku wykonania tych świadczeń może nastąpić trzy razy w roku.

W razie zarządzenia mobilizacji i w czasie wojny czas wykonywania świadczeń osobistych nie może przekraczać jednorazowo 7 dni.


Świadczenia rzeczowe.

Polegają na oddaniu przez urzędy, instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne nieruchomości i rzeczy ruchomych (pomieszczenia, tereny, środki transportowe, maszyny, narzędzia i inny sprzęt) do użytkowania przez jednostki wojskowe, jednostki organizacyjne stanowiące bazy formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych, jednostek organizacyjnych OC oraz jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.

Czas wykorzystywania przedmiotów świadczeń rzeczowych w czasie pokoju nie może przekraczać jednorazowo:

 1. 48 godzin w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych;
 2. 24 godzin w związku z ćwiczeniami w obronie cywilnej lub ćwiczeniami praktycznymi w zakresie powszechnej samoobrony a nałożenie obowiązku wykonania tych świadczeń rzeczowych może nastąpić trzy razy w roku.
 3. 7 dni w związku z ćwiczeniami wojskowymi lub ćwiczeniami w jednostkach przewidzianych do militaryzacji - jeden raz w roku.

Ograniczeń tych nie stosuje się do używania nieruchomości i rzeczy ruchomych w celu zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.

W razie zarządzenia mobilizacji i w czasie wojny przedmioty świadczeń rzeczowych podlegają zwrotowi po ustaniu potrzeby ich używania.


Świadczenia szczególne

Terenowe organy administracji rządowej, instytucje państwowe, organy samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne mogą być zobowiązane do odpłatnego:

 1. dostosowania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych do potrzeb obrony Państwa, w sposób nie zmieniający ich właściwości i przeznaczenia;
 2. przystosowania budowanych (przebudowywanych i rozbudowywanych) obiektów budowlanych oraz wytwarzanych rzeczy ruchomych do specyficznych potrzeb eksploatacji w wojsku;
 3. gromadzenia, przechowywania i konserwacji przedmiotów niezbędnych do dostosowania i wyposażenia środków transportowych przed ich przekazaniem do Sił Zbrojnych RP.

Wykonywanie obowiązku lub zadania realizowanego w ramach świadczeń szczególnych następuje na podstawie umowy zawartej z wykonawcą przez właściwy organ.

 

 

WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OBRONY:

 1. Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 203, poz. 2081 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony (Dz. U. z 2004 r. Nr 148, poz.1556 z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.).

 

MCZK

 Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 
ul. Pocztowa 8 
21-560 Międzyrzec Podlaski 
tel.: 83 372-62-11
fax: 83 372-62-28
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego wykonuje czynności koordynacyjno – wykonawcze, w zakresie kompetencji przypisanych do realizacji przez Burmistrza Miasta, związanych z bezpieczeństwem na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski.
Celem działania Centrum jest zapewnienie sprawnego przepływu informacji oraz skutecznego kierowania i koordynowania działaniami w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania do podejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz odtwarzania infrastruktury lub przywrócenia jej pierwotnego charakteru.

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Art.2. Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2023 poz. 122)

 1 2 3 4 5 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 07 styczeń 2018 11:46 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 07 styczeń 2018 11:49 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 07 styczeń 2018 11:55 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 07 styczeń 2018 11:55 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 07 styczeń 2018 11:56 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 07 styczeń 2018 11:58 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 07 styczeń 2018 11:59 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 07 styczeń 2018 12:18 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 07 styczeń 2018 12:45 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 07 styczeń 2018 12:45 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 07 styczeń 2018 17:41 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 07 styczeń 2018 17:47 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 04 marzec 2020 13:41 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 październik 2021 12:04 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 01 czerwiec 2022 10:25 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 01 czerwiec 2022 10:26 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 maj 2023 12:22 Robert Rumowski
NIP Miasta Międzyrzec Podlaski:
537-25-53-637
NIP Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
538-10-01-162
REGON Miasta Międzyrzec Podlaski:
030-237-411
REGON Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
000-525-576
kod TERYT: 0601011
Kontakt
83 372 62 10
bip@miedzyrzec.pl
e-puap: /186e2fcdcl/skrytka
Oficjalna strona Miasta Międzyrzec Podlaski: www.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking