Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - koordynator BIP
ul. Pocztowa 8,
21-560 Międzyrzec Podlaski
Telefon: 83 372 62 19
e-mail: r.rumowski@miedzyrzec.pl 
pokój: 25

W tej kategorii można znaleźć informacje na temat: kwalifikacji wojskowej, zatwierdzenia regulaminu strzelnicy, świadczeń osobistych i rzeczowych, miejskiego centrum zarządzania kryzysowego, zasad zachowania się w okresie letnim, zimowym itp. uznania osoby na wyłączym utrzymaniu członków rodziny.

 

Kwalifikacja Wojskowa

 

NA CZYM POLEGA KWALIFIKACJA WOJSKOWA?

1.    Podczas kwalifikacji wojskowej ustala się aktualną zdolność do służby wojskowej.
2.    W tym celu, w każdym powiecie powoływana jest Powiatowa Komisja Lekarska, która orzeka o zdolności do służby wojskowej, wydając stosowne orzeczenie lekarskie z określoną kategorią zdolności do służby wojskowej.
3.    Ponadto, każdej osobie zgłaszającej się do kwalifikacji wojskowej zakładana jest ewidencja wojskowa oraz wydawany wojskowy dokument osobisty, czyli książeczka wojskowa z wpisem m.in. o uregulowanym stosunku do służby wojskowej.


OBOWIĄZKOWI STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2023 ROKU PODLEGAJĄ:

1)      mężczyźni urodzeni w 2005 r.; 

2)      mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3)      osoby, które w latach 2022-2023, które:

a)     zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b)     zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o o obronie Ojczyzny Polskiej, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4)     kobiety urodzone w latach 2000-2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą naukę w szkołach lub kończą naukę w zawodach o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

5)      osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Kwalifikacja wojskowa dla w/w osób z terenu miasta Międzyrzec Podlaski przeprowadzona zostanie w BIAŁEJ PODLASKIEJ, w Osiedlowym Klubie Kultury „Eureka” ul. ORZECHOWA 34 w dniach:

 • mężczyźni – w dniach: 15-18 kwietnia 2024 r.
 • kobiety – w dniach: 8 marca 2024 i 30 kwietnia 2024 r.

CO NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ NA KWALIFIKACJĘ WOJSKOWĄ?

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
 • posiadaną dokumentację medyczną – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej.
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły.

 GDZIE I W JAKI SPOSÓB UZYSKAĆ ZWROT KOSZTÓW PODRÓŻY?

Aby otrzymać zwrot kosztów podróży na kwalifikację wojskową należy złożyć stosowny wniosek nie później niż 3 dni po stawiennictwie. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski. - pokój nr 25. 

W przypadku gdy wezwany korzystał ze środków komunikacji publicznej konieczne jest przedłożenie biletów potwierdzających poniesienie wydatków związanych z podróżą. W przypadku przyjazdu własnym środkiem transportu do wniosku należy dołączyć kopię dowodu rejestracyjnego samochodu.

KATEGORIE WOJSKOWE:

Kategoria A - Zdolność do służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby zastępczej.

Kategoria B - Czasowa niezdolność do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju.

Kategoria D - Niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej.

Kategoria E - Trwała i całkowita niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 UWAGA – SANKCJE KARNE

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta), z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień, nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę, w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej osób z terenu Miasta Międzyrzec Podlaski można uzyskać u inspektora ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego - Koordynatora BIP Roberta Rumowskiego w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, ul. Pocztowa 8 pokój 25, telefonicznie pod numerem 83 372 62 19 lub  e-mial: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i na stronie internetowej Urzędu Miasta.

 

 

Świadczenia

Obowiązek świadczeń na rzecz obrony w określonym zakresie spoczywa na urzędach i instytucjach państwowych, organach samorządu terytorialnego oraz wszystkich podmiotach gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na terenie całego kraju, a także na osobach fizycznych.

Świadczenia na rzecz obrony, z których korzystają Siły Zbrojne można podzielić na:

 1. świadczenia osobiste;
 2. świadczenia rzeczowe;
 3. świadczenia szczególne.

Świadczenia osobiste.

Na osoby posiadające obywatelstwo polskie, które ukończyły szesnaście, a nie przekroczyły sześćdziesięciu lat życia, może być nałożony obowiązek świadczeń osobistych, polegających na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.
Obowiązek świadczeń osobistych może obejmować również obowiązek użycia posiadanych narzędzi prostych, a w stosunku do osób wykonujących świadczenia polegające na doręczaniu dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej oraz wezwań do wykonania świadczeń,  - także posiadanych środków transportowych.

Czas wykonywania świadczeń osobistych w czasie pokoju nie może przekraczać jednorazowo:

 1. 48 godzin - w stosunku do kurierów oraz osób dostarczających i obsługujących przedmioty świadczeń rzeczowych;
 2. 12 godzin  -  w stosunku do pozostałych osób  a nałożenie obowiązku wykonania tych świadczeń może nastąpić trzy razy w roku.

W razie zarządzenia mobilizacji i w czasie wojny czas wykonywania świadczeń osobistych nie może przekraczać jednorazowo 7 dni.


Świadczenia rzeczowe.

Polegają na oddaniu przez urzędy, instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne nieruchomości i rzeczy ruchomych (pomieszczenia, tereny, środki transportowe, maszyny, narzędzia i inny sprzęt) do użytkowania przez jednostki wojskowe, jednostki organizacyjne stanowiące bazy formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych, jednostek organizacyjnych OC oraz jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.

Czas wykorzystywania przedmiotów świadczeń rzeczowych w czasie pokoju nie może przekraczać jednorazowo:

 1. 48 godzin w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych;
 2. 24 godzin w związku z ćwiczeniami w obronie cywilnej lub ćwiczeniami praktycznymi w zakresie powszechnej samoobrony a nałożenie obowiązku wykonania tych świadczeń rzeczowych może nastąpić trzy razy w roku.
 3. 7 dni w związku z ćwiczeniami wojskowymi lub ćwiczeniami w jednostkach przewidzianych do militaryzacji - jeden raz w roku.

Ograniczeń tych nie stosuje się do używania nieruchomości i rzeczy ruchomych w celu zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.

W razie zarządzenia mobilizacji i w czasie wojny przedmioty świadczeń rzeczowych podlegają zwrotowi po ustaniu potrzeby ich używania.


Świadczenia szczególne

Terenowe organy administracji rządowej, instytucje państwowe, organy samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne mogą być zobowiązane do odpłatnego:

 1. dostosowania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych do potrzeb obrony Państwa, w sposób nie zmieniający ich właściwości i przeznaczenia;
 2. przystosowania budowanych (przebudowywanych i rozbudowywanych) obiektów budowlanych oraz wytwarzanych rzeczy ruchomych do specyficznych potrzeb eksploatacji w wojsku;
 3. gromadzenia, przechowywania i konserwacji przedmiotów niezbędnych do dostosowania i wyposażenia środków transportowych przed ich przekazaniem do Sił Zbrojnych RP.

Wykonywanie obowiązku lub zadania realizowanego w ramach świadczeń szczególnych następuje na podstawie umowy zawartej z wykonawcą przez właściwy organ.

 

 

WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OBRONY:

 1. Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 203, poz. 2081 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony (Dz. U. z 2004 r. Nr 148, poz.1556 z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.).

 

MCZK

 Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 
ul. Pocztowa 8 
21-560 Międzyrzec Podlaski 
tel.: 83 372-62-11
fax: 83 372-62-28
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego wykonuje czynności koordynacyjno – wykonawcze, w zakresie kompetencji przypisanych do realizacji przez Burmistrza Miasta, związanych z bezpieczeństwem na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski.
Celem działania Centrum jest zapewnienie sprawnego przepływu informacji oraz skutecznego kierowania i koordynowania działaniami w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania do podejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz odtwarzania infrastruktury lub przywrócenia jej pierwotnego charakteru.

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Art.2. Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2023 poz. 122)

 1 2 3 4 5 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 07 styczeń 2018 11:46 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 07 styczeń 2018 11:49 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 07 styczeń 2018 11:55 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 07 styczeń 2018 11:55 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 07 styczeń 2018 11:56 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 07 styczeń 2018 11:58 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 07 styczeń 2018 11:59 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 07 styczeń 2018 12:18 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 07 styczeń 2018 12:45 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 07 styczeń 2018 12:45 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 07 styczeń 2018 17:41 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 07 styczeń 2018 17:47 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 04 marzec 2020 13:41 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 październik 2021 12:04 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 01 czerwiec 2022 10:25 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 01 czerwiec 2022 10:26 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 maj 2023 12:22 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 styczeń 2024 09:45 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 styczeń 2024 09:47 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 styczeń 2024 09:48 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 styczeń 2024 09:49 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 styczeń 2024 09:49 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 styczeń 2024 09:50 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 styczeń 2024 09:54 Robert Rumowski