Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

 Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej
ul.Pocztowa 8
21-560 Międzyrzec Podlaski
Telefon: 83 372-62-20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH WAŻNE W 2024 r. ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Przedsiębiorcy korzystający z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2024, są obowiązani, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2024 r. /uwaga! termin zawity/, do złożenia, pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, oddzielnie za każdy rodzaj zezwolenia oraz dokonania wpłaty opłaty za 2024 r. wg zasad określonych w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Termin do wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski
Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim nr 16 8039 0006 0000 0000 0452 0003
lub w kasie Urzędu Miasta ul. Pocztowa 8 21-560 Międzyrzec Podlaski

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

W przypadku niedokonania opłaty w należnej wysokości oraz w obowiązujących terminach, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 12a i ust. 12 b ww. ustawy, zezwolenie na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wygasa zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. a, ust. 12a i ust 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem  o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13 ww. ustawy)

CEIDG

Wpis do CEIDG jest bezpłatny !

Alkohol

ALKOHOL

Usługi hotelarskie - inne obiekty

EWIDENCJA INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELASKIE

WPIS DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE

OBIEKTU NIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM1)

Jesteś przedsiębiorcą lub rolnikiem i planujesz świadczyć usługi hotelarskie w obiektach nie będących obiektem hotelarskim albo prowadzić gospodarstwo agroturystyczne lub świadczysz usługi hotelarskie w jeszcze niezarejestrowanym takim niekategoryzowanym obiekcie na  terenie Miasta Międzyrzec Podlaski zgłoś świadczenie usług hotelarskich do Ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski  Ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie prowadzi burmistrz.

Co to są usługi hotelarskie

Usługi hotelarskie jest to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

 Co to są inne obiekty hotelarskie

Usługi hotelarskie mogą być świadczone w tzw. innych obiektach i dotyczą m.in.:

 • wynajmowania samodzielnych pokoi
 • wynajmowania pokoi gościnnych/kwater prywatnych/apartamentów/studiach
 • wynajmowania miejsc noclegowych w pomieszczeniach wspólnych (salach)
 • wynajmowania miejsc noclegowych w budynkach stałych /domki turystyczne, wille hostele, zajazdy, dworki, internaty/
 • wynajmowania miejsc noclegowych w ośrodkach wczasowych
 • wynajmowania miejsc noclegowych w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych lub ośrodkach wypoczynkowych
 • wynajmowania miejsc noclegowych w domach pracy twórczej
 • wynajmowania miejsc noclegowych w zakładach uzdrowiskowych
 • wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawianie namiotów
  w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych (tzw. agroturystyka)

1)Ewidencji prowadzonej przez burmistrza nie podlegają nw. obiekty hotelarskie:

 • hotele
 • motele
 • pensjonaty
 • kempingi (campingi)
 • domy wycieczkowe
 • schroniska młodzieżowe
 • schroniska

Termin złożenia
Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich.

Sposób i miejsce składania dokumentów

 1. Osobiście lub za pośrednictwem poczty:

Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim
ul. Pocztowa 8
Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej I p pok. 23
Tel. 8337826220
w dniach i godzinach urzędowania

 1. Na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski, dostępną na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) poprzez podpisanie i wysłanie wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty

1. Zgłoś zamiar świadczenia usług hotelarskich w innych obiektach

Zanim rozpoczniesz świadczenie usług hotelarskich na terenie miasta Międzyrzec Podlaski zgłoś swój obiekt do burmistrza, miasta Międzyrzec Podlaski, właściwego ze względu na miejsce położenia twojego obiektu na podstawie zgłoszenia.

WZÓR ZGŁOSZENIA INNEGO OBIEKTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI HOTELARSKIE WORD  PDF

Druk wniosku dostępny jest również w Urzędzie Miasta Wydziale Obsługi Organizacyjno-Prawnej w Miedzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 (pok. 23).

Urząd sprawdzi dane zawarte w twoim zgłoszeniu.

Uwaga ! Zgłaszany obiekt:

 • musi spełniać wymagania budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne – w przypadku wątpliwości burmistrz może wezwać cię do przedstawienia odpowiednich dokumentów;

Spełnianie w innych obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie, wymagań określonych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych dokumentuje się w zakresie wymagań:

1) budowlanych - książką obiektu budowlanego, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, przedstawioną do wglądu organowi dokonującemu kontroli obiektu budowlanego, w przypadku obiektów budowlanych, w stosunku do których obowiązek posiadania książki obiektu budowlanego istnieje na podstawie tej ustawy, a w przypadku gdy obiekt nie posiada książki obiektu budowlanego - protokołem z kontroli obiektu budowlanego;

2) przeciwpożarowych - opinią właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej lub osoby wykonującej czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 736 i 1169);

3) sanitarnych - opinią właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

 • musi mieć odpowiednie wyposażenie, które opisane są w załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia  19 sierpnia 2004 r. w sprawie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Z uwagi na aktualizację bazy turystycznej i jej promocję na stronach internetowych miasta prosimy o wypełnienie formularza Informacji dodatkowych o obiekcie oraz wyrażenie zgody na jej publikację. Złożenie ww. Informacji dodatkowej o obiekcie jest dobrowolne.  Oferta przedsiębiorców i rolników, którzy wyrażą zgodę na udostępnienie danych o obiekcie zawartych w zgłoszeniu w tym w załączniku Informacje dodatkowe o obiekcie, umieszczone zostaną nieodpłatnie na stronach internetowych Miasta w celach informacyjno-promocyjnych bazy turystycznej.

Przedsiębiorcy proszeni są o bieżącą aktualizację Informacji o obiekcie.

Dokumenty do wglądu

Dowód osobisty lub inny dokument poświadczający tożsamość wnioskodawcy.

Dokumenty:

- decyzja o zgodności przeznaczenia budynku z prawem budowlanym, książka obiektu z wpisami potwierdzającymi przeprowadzanie okresowych kontroli wymaganych ustawą z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

- opinia właściwej miejscowo Państwowej Straży Pożarnej lub protokół okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej

- opinia właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub protokół okresowej kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

- oryginał, odpis lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem w organach administracji rządowej i samorządowej, które te dokumenty wydały lub które przyjmują wniosek (oryginały do wglądu) lub u notariusza.

Dokument możesz złożyć jako

- wniosek – oryginał

- załączniki – Informacja dodatkowa o obiekcie oryginał, potwierdzenie opłaty skarbowej kopia, zdjęcia – wydruki lub skan na e-mail woop@miedzyrzec pl

Wymagane opłaty

 • Opłata za dołączone pełnomocnictwo – 17 zł (opłata dotyczy jednego pełnomocnictwa, za każde załączone pełnomocnictwo opłatę należy wnieść odrębnie)

Opłatę wnosi się na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, która przeprowadza ocenę.

Sposób uiszczenia opłaty

1) KASA Urzędu Miasta, ul. Pocztowa 8 w Międzyrzecu Podlaskim (w dniach i  godzinach pracy kasy).

2) PRZELEW na rachunek bankowy: Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim nr konta  16 8039 0006 0000 0000 0452 0003

Sposób załatwienia sprawy

Jeśli twoje zgłoszenie zawiera wszystkie niezbędne dane, burmistrz wpisze obiekt do Ewidencji obiektów hotelarskich – pola biwakowe.

Odmowa wpisu do Ewidencji obiektów hotelarskich – pola biwakowe, a także nakazanie wstrzymania świadczenia usług hotelarskich następuje w formie decyzji administracyjnej, na którą przysługuje odwołanie.

Jeżeli twoje zgłoszenie zawiera braki formalne (np. pomylisz się w zgłoszeniu, nie podasz wymaganych danych, albo nie złożysz wymaganych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie decyzji, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni.

Jeśli w podanych terminach nie usuniesz braków, urząd wyśle ci zawiadomienie, że twoja sprawa nie będzie dalej rozpoznawana.

Podstawą odmowy wpisu do ewidencji obiektów hotelarskich jest min. nie spełnianie  wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych oraz nie posiadanie odpowiedniego wyposażenie, które opisane są w załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia  19 sierpnia 2004 r. w sprawie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Termin załatwienia sprawy

Sprawa zostanie załatwiona bez zbędnej zwłoki,  nie później niż w ciągu miesiąca,  a sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Sposób i miejsce odbioru dokumentów

Brak

Tryb odwoławczy

Na wpis do ewidencji – Brak

Na decyzję administracyjną można złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem urzędu, który ją wydał. Jeśli złożysz w urzędzie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania to decyzja będzie ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia tego oświadczenia do urzędu.

Informacja publiczna

Ewidencja jest jawna z wyjątkiem informacji o przeprowadzonych kontrolach i ocenach spełniania wymagań. Karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.

Przedsiębiorca lub rolnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie, udostępnianie
i publikowanie danych o obiekcie  w zakresie informacji określonych we wniosku i zdjęć obiektu w tym na stronach internetowych Miasta Międzyrzec Podlaski.

Złożenie ww. Informacji dodatkowej o obiekcie jest dobrowolne.  Oferta przedsiębiorców i rolników, którzy wyrażą zgodę na udostępnienie danych o obiekcie zawartych w zgłoszeniu w tym w załączniku Informacje dodatkowe o obiekcie umieszczone zostaną nieodpłatnie na stronach internetowych Miasta w celach informacyjno-promocyjnych.

Informacje dodatkowe

Ważne!

Pamiętaj, że po wpisaniu obiektu do ewidencji masz obowiązek powiadomienia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski o wszelkich zmianach we wniosku i o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w zgłoszonym do ewidencji obiekcie niezwłocznie po zakończeniu świadczenia ww. usług informować o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług.

 

Ochrona prawna nazw rodzajów obiektów

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym obiekty świadczące usługi hotelarskie, że nazwy rodzajów i oznaczenia kategorii obiektów hotelarskich: hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wycieczkowy, schronisko, schronisko młodzieżowe, podlegają ochronie prawnej i mogą być stosowane wyłącznie w odniesieniu do obiektów hotelarskich w rozumieniu art. 36 i 43 ust.1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238). Także używanie nazw oraz oznaczeń graficznych takich jak np. „HOTELik”, „MOTELik”, „Usługi HOTELarskie”, a także „OTEL”, „WOTEL”, „HOTELiqs” itp., nawiązujących w sposób bezpośredni lub pośredni do nazw rodzajowych obiektów hotelarskich jest oczywistym naruszeniem  przepisów prawnych, gdyż ma na celu wprowadzenie potencjalnych klientów w błąd co do rodzaju obiektu świadczącego usługi hotelarskie.

Przepis ten nie dotyczy nazw rodzajów używanych w kontekście, z którego jednoznacznie wynika, że obiekty te nie są obiektami hotelarskimi w rozumieniu niniejszej ustawy.

Przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie mogą do oznaczenia obiektów hotelarskich, obok nazw rodzajów określonych w ustawie, stosować inne nazwy.

Przedsiębiorco, zgłaszając tzw. inny obiekt świadczący usługi hotelarskie dopełnij formalności w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim i złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szczegóły na www.miedzyrzec.pl

Uwaga – organem ewidencyjnym obiektów hotelarskich, z wyłączeniem pól biwakowych jest marszałek województwa właściwy na miejsca obiektów hotelarskich.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

Art. 38 [Ewidencje]

(…)2. Zaszeregowania pól biwakowych dokonuje i prowadzi ich ewidencję wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce ich położenia.

3. Ewidencję obiektów, o których mowa w art. 35 ust. 2 i 3, prowadzi wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce ich położenia.(…)

Art. 35 [Warunki o obiektach hotelarskich]

1. Usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotelarskich, które spełniają:

1) wymagania co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany;

2) wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami.

2. Usługi hotelarskie mogą być świadczone również w innych obiektach, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, o których mowa w art. 45 pkt 4, oraz wymagania określone w ust. 1 pkt 2.

3. Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, o których mowa w art. 45 pkt 4, oraz wymagania określone w ust. 1 pkt 2.

4. Domniemywa się, że w obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie bez uprzedniego zgłoszenia do właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38, nie są spełnione wymagania sanitarne, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) związane z ww. świadczeniem usług hotelarskich

 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

Wykroczenia w zakresie świadczenia usług hotelarskich

Zgodnie z art. 60¹ § 4 pkt. 2 oraz 2a Kodeksu wykroczeń kto:

1) świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją,

2) świadcząc usługi hotelarskie, używa oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów  w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego,

3) wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji,

4) świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia,

- podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

 Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. 256)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych ( U. z 2020 r. poz. 2211)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.)
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2021 r. poz. 281)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie ( U. z 2017 r. poz. 2166)
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz.U. 2011 Nr 10, poz. 54)

lub przepisy zmieniające ww. ustawy lub rozporządzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA I ZGODY)
W URZĘDZIE MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski jako kierownik Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim:

Kontakt z Administratorem:
Adres do korespondencji: 
Miasto Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski.
E-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Tel. 83 372 62 10;

 1. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Panem Robertem Rumowskim - Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski.

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Wynika to bezpośrednio przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. 256)., ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211), Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166), Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r.  w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz.U. 2011 Nr 10, poz. 54), Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych   z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz.U. 2011 Nr 10, poz. 54) lub przepisów zmieniających te ustawy i rozporządzenia lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej oraz w określonym zakresie wynika z treści udzielonej przez Panią/Pana zgody.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: rozpoznania wniosków, informacji, zawiadomień w sprawie innych obiektów hotelarskich lub obiektów hotelarskich – pól biwakowych, przeprowadzenia oceny i kontroli obiektu hotelarskiego w zakresie spełniania wymagań, co do wyposażenia i świadczonych usług przez obiekty świadczące usługi hotelarskie; określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, prowadzenia ewidencji i baz danych i publikacji danych promocyjnych w zakresie innych obiektów hotelarskich lub obiektów hotelarskich – pól biwakowych oraz w celu wynikającym z treści udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować sprawy. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 3. Jak długo będą przechowywane moje dane? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. okres niezbędny do realizacji wniosku oraz przeprowadzenia kontroli, zaś w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody - do momentu jej odwołania lub realizacji celu, który został w niej wskazany. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
 4. Kto może mieć dostęp do moich danych? Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

a)podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące na rzecz urzędu usługi informatyczne, pocztowe;

b)organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;

c)podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie zgody. Chyba że szczegółowe przepisy prawa stanowią inaczej.

8. Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?•Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
 • żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: •dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; •nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; •wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; •Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;•Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją; •dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych2 w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski Pani/Pana danych osobowych;
 • wycofania zgody w dowolnym momencie – w stosunku do danych przetwarzanych na jej podstawie;
 • przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

10. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z brakiem możliwości realizacji celu ustawowego.

Podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania.

 ZMIANA WPISU DO EWIDENCJI OBIEKTÓW INNYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE OBIEKTU, NIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM

Jesteś przedsiębiorcą lub rolnikiem i planujesz świadczysz usługi hotelarskie w obiektach nie będących obiektem hotelarskim wpisanym do Ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, którą prowadzi burmistrz, masz obowiązek zgłosić zmiany w ewidencji niezwłocznie po ich zaistnieniu.

Zmiany zgłaszane w ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie mogą dotyczyć m.in.: 

 • uzyskania decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii
 • zmiany działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową
 • zmiany liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury
 • zmiany numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej, nazwy itp.
 • zmiany zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych

Termin złożenia
Niezwłocznie po wystąpieniu zmian.

Sposób i miejsce składania dokumentów

 1. Osobiście lub za pośrednictwem poczty:

Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim
ul. Pocztowa 8
Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej I p pok. 23
Tel. 8337826220
w dniach i godzinach urzędowania

 1. Na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski, dostępną na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) poprzez podpisanie i wysłanie wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty

Złóż zgłoszenie o zmianę we wpisie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski

WZÓR ZGŁOSZENIA INNEGO OBIEKTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI HOTELARSKIE  WORD  PDF    /druk dotyczy również zmian we wypisie do ewidencji/

 • W przypadku zgłaszania zmian w ewidencji – wpisy dokonywać można tylko w nagłówku określającym przedsiębiorcę/rolnika, zmienianych punktach oraz pkt I.1 i 2

Druk wniosku dostępny jest również w Urzędzie Miasta Wydziale Obsługi Organizacyjno-Prawnej w Miedzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 (pok. 23).

Urząd sprawdzi dane zawarte w twoim zgłoszeniu.

Z uwagi na aktualizację bazy turystycznej i jej promocję na stronach internetowych miasta prosimy o wypełnienie formularza Informacji dodatkowych o obiekcie oraz wyrażenie zgody na jej publikację. Złożenie ww. Informacji dodatkowej o obiekcie jest dobrowolne.  Oferta przedsiębiorców i rolników, którzy wyrażą zgodę na udostępnienie danych o obiekcie zawartych w zgłoszeniu w tym w załączniku Informacje dodatkowe o obiekcie, umieszczone zostaną nieodpłatnie na stronach internetowych Miasta w celach informacyjno-promocyjnych bazy turystycznej.

Przedsiębiorcy proszeni są o bieżącą aktualizację Informacji o obiekcie.

Dokumenty do wglądu

Dowód osobisty lub inny dokument poświadczający tożsamość wnioskodawcy.

Dokument możesz złożyć jako

- wniosek – oryginał

- załączniki – Informacja dodatkowa o obiekcie - oryginał, potwierdzenie opłaty skarbowej -
                         kopia, zdjęcia – wydruki lub skan na e-mail woop@miedzyrzec pl

Wymagane opłaty

 • Opłata za dołączone pełnomocnictwo – 17 zł (opłata dotyczy jednego pełnomocnictwa, za każde załączone pełnomocnictwo opłatę należy wnieść odrębnie)

Opłatę wnosi się na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, która przeprowadza ocenę.

Sposób uiszczenia opłaty

1) KASA Urzędu Miasta, ul. Pocztowa 8 w Międzyrzecu Podlaskim (w dniach i  godzinach pracy kasy).

2) PRZELEW na rachunek bankowy: Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim nr konta  16 8039 0006 0000 0000 0452 0003

Sposób załatwienia sprawy

Jeśli twoje zgłoszenie zawiera wszystkie niezbędne dane, burmistrz dokona zmian w  ewidencji.

Odmowa wpisu do Ewidencji obiektów hotelarskich – pola biwakowe, a także nakazanie wstrzymania świadczenia usług hotelarskich następuje w formie decyzji administracyjnej, na którą przysługuje odwołanie.

Jeżeli twoje zgłoszenie zawiera braki formalne (np. pomylisz się w zgłoszeniu, nie podasz wymaganych danych, albo nie złożysz wymaganych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie decyzji, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni.

Jeśli w podanych terminach nie usuniesz braków, urząd wyśle ci zawiadomienie, że twoja sprawa nie będzie dalej rozpoznawana.

Podstawą odmowy wpisu do ewidencji obiektów hotelarskich jest min. nie spełnianie  wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych oraz nie posiadanie odpowiedniego wyposażenie, które opisane są w załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia  19 sierpnia 2004 r. w sprawie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Termin załatwienia sprawy

Sprawa zostanie załatwiona bez zbędnej zwłoki,  nie później niż w ciągu miesiąca,  a sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Sposób i miejsce odbioru dokumentów

Brak

Tryb odwoławczy

Na wpis do ewidencji – Brak

Na decyzję administracyjną można złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem urzędu, który ją wydał. Jeśli złożysz w urzędzie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania to decyzja będzie ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia tego oświadczenia do urzędu.

Informacja publiczna

Ewidencja jest jawna z wyjątkiem informacji o przeprowadzonych kontrolach i ocenach spełniania wymagań. Karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu                          w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.

Przedsiębiorca lub rolnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie, udostępnianie
i publikowanie danych o obiekcie  w zakresie informacji określonych we wniosku i zdjęć obiektu w tym na stronach internetowych Miasta Międzyrzec Podlaski.

Złożenie ww. Informacji dodatkowej o obiekcie jest dobrowolne.  Oferta przedsiębiorców i rolników, którzy wyrażą zgodę na udostępnienie danych o obiekcie zawartych w zgłoszeniu w tym w załączniku Informacje dodatkowe o obiekcie umieszczone zostaną nieodpłatnie na stronach internetowych Miasta w celach informacyjno-promocyjnych.

Informacje dodatkowe

Ważne!

Pamiętaj, że po wpisaniu obiektu do ewidencji masz obowiązek powiadomienia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski o wszelkich zmianach we wniosku i o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w zgłoszonym do ewidencji obiekcie niezwłocznie po zakończeniu świadczenia ww. usług informować o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług.

Ochrona prawna nazw rodzajów obiektów
Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym obiekty świadczące usługi hotelarskie, że nazwy rodzajów i oznaczenia kategorii obiektów hotelarskich: hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wycieczkowy, schronisko, schronisko młodzieżowe, podlegają ochronie prawnej i mogą być stosowane wyłącznie w odniesieniu do obiektów hotelarskich w rozumieniu art. 36 i 43 ust.1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238). Także używanie nazw oraz oznaczeń graficznych takich jak np. „HOTELik”, „MOTELik”, „Usługi HOTELarskie”, a także „OTEL”, „WOTEL”, „HOTELiqs” itp., nawiązujących w sposób bezpośredni lub pośredni do nazw rodzajowych obiektów hotelarskich jest oczywistym naruszeniem  przepisów prawnych, gdyż ma na celu wprowadzenie potencjalnych klientów w błąd co do rodzaju obiektu świadczącego usługi hotelarskie.

Przepis ten nie dotyczy nazw rodzajów używanych w kontekście, z którego jednoznacznie wynika, że obiekty te nie są obiektami hotelarskimi w rozumieniu niniejszej ustawy.

Przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie mogą do oznaczenia obiektów hotelarskich, obok nazw rodzajów określonych w ustawie, stosować inne nazwy.

Przedsiębiorco, zgłaszając tzw. inny obiekt świadczący usługi hotelarskie dopełnij formalności w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim i złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szczegóły na www.miedzyrzec.pl

Uwaga – organem ewidencyjnym obiektów hotelarskich, z wyłączeniem pól biwakowych jest marszałek województwa właściwy na miejsca obiektów hotelarskich.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

Art. 38 [Ewidencje]

(…)2. Zaszeregowania pól biwakowych dokonuje i prowadzi ich ewidencję wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce ich położenia.

3. Ewidencję obiektów, o których mowa w art. 35 ust. 2 i 3, prowadzi wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce ich położenia.(…)

Art. 35 [Warunki o obiektach hotelarskich]

1. Usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotelarskich, które spełniają:

1) wymagania co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany;

2) wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami.

2. Usługi hotelarskie mogą być świadczone również w innych obiektach, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, o których mowa w art. 45 pkt 4, oraz wymagania określone w ust. 1 pkt 2.

3. Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, o których mowa w art. 45 pkt 4, oraz wymagania określone w ust. 1 pkt 2.

4. Domniemywa się, że w obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie bez uprzedniego zgłoszenia do właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38, nie są spełnione wymagania sanitarne, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) związane z ww. świadczeniem usług hotelarskich

 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

Wykroczenia w zakresie świadczenia usług hotelarskich

Zgodnie z art. 60¹ § 4 pkt. 2 oraz 2a Kodeksu wykroczeń kto:

1) świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją,

2) świadcząc usługi hotelarskie, używa oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów  w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego,

3) wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji,

4) świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia,

- podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

 Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. 256)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych ( U. z 2020 r. poz. 2211)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.)
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2021 r. poz. 281)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie ( U. z 2017 r. poz. 2166)
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz.U. 2011 Nr 10, poz. 54)

lub przepisy zmieniające ww. ustawy lub rozporządzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA I ZGODY)
W URZĘDZIE MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski jako kierownik Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim:

Kontakt z Administratorem:
Adres do korespondencji: 
Miasto Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski.
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Tel. 83 372 62 10;

 1. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Panem Robertem Rumowskim - Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski.

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Wynika to bezpośrednio przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. 256)., ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211), Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166), Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r.  w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz.U. 2011 Nr 10, poz. 54), Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych   z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz.U. 2011 Nr 10, poz. 54) lub przepisów zmieniających te ustawy i rozporządzenia lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej oraz w określonym zakresie wynika z treści udzielonej przez Panią/Pana zgody.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: rozpoznania wniosków, informacji, zawiadomień w sprawie innych obiektów hotelarskich lub obiektów hotelarskich – pól biwakowych, przeprowadzenia oceny i kontroli obiektu hotelarskiego w zakresie spełniania wymagań, co do wyposażenia i świadczonych usług przez obiekty świadczące usługi hotelarskie; określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, prowadzenia ewidencji i baz danych i publikacji danych promocyjnych w zakresie innych obiektów hotelarskich lub obiektów hotelarskich – pól biwakowych oraz w celu wynikającym z treści udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować sprawy. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 3. Jak długo będą przechowywane moje dane? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. okres niezbędny do realizacji wniosku oraz przeprowadzenia kontroli, zaś w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody - do momentu jej odwołania lub realizacji celu, który został w niej wskazany. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
 4. Kto może mieć dostęp do moich danych? Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

a)podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące na rzecz urzędu usługi informatyczne, pocztowe;

b)organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;

c)podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie zgody. Chyba że szczegółowe przepisy prawa stanowią inaczej.

8. Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?•Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
 • żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: •dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; •nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; •wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; •Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;•Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją; •dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych2 w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski Pani/Pana danych osobowych;
 • wycofania zgody w dowolnym momencie – w stosunku do danych przetwarzanych na jej podstawie;
 • przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

10. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z brakiem możliwości realizacji celu ustawowego.

Podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania.

ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO  EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE

Jesteś przedsiębiorcą lub rolnikiem który świadczy usługi w innym obiekcie wpisanym do Ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie i chcesz uzyskać zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie prowadzonej przez burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski musisz ten fakt zgłosić w gminie, składając wniosek o wydanie zaświadczenia.

Termin złożenia

W każdym momencie po dokonaniu wpisu w ewidencji.

Sposób i miejsce składania dokumentów

 1. Osobiście lub za pośrednictwem poczty:

Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim
ul. Pocztowa 8
Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej I p pok. 23
Tel. 8337826220
w dniach i godzinach urzędowania

 1. Na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski, dostępną na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) poprzez podpisanie i wysłanie wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty

Złóż wniosek do urzędu właściwego dla miejsca położenia obiektu, o tym że chcesz zaświadczenie o wpisie do ewidencji oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

WZÓR WNIOSKU O ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE  WORD   PDF

Dokumenty do wglądu

Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

Dokument możesz złożyć jako

- wniosek – oryginał

- załączniki –potwierdzenie opłaty skarbowej - kopia

Opłaty

 • opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17 zł
 • opłata skarbowa za dołączone pełnomocnictwo – 17 zł (opłata dotyczy jednego pełnomocnictwa, za każde załączone pełnomocnictwo opłatę należy wnieść odrębnie)

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy jednostki samorządu terytorialnego, która przeprowadza ocenę.

Sposób uiszczenia opłaty

1)      KASA Urzędu Miasta, ul. Pocztowa 8 w Międzyrzecu Podlaskim (w dniach i  godzinach pracy kasy).

2)      PRZELEW na rachunek bankowy: Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim nr konta  16 8039 0006 0000 0000 0452 0003

Sposób załatwienia sprawy

Burmistrz wydaje zaświadczenie po dokonaniu wpisu do ewidencji.

Termin załatwienia sprawy

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Sposób i miejsce odbioru dokumentów

1) Osobiście lub za pośrednictwem poczty:

Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim
ul. Pocztowa 8
Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej I p pok. 23
Tel. 8337826220
w dniach i godzinach urzędowania

 1. Za pośrednictwem operatora pocztowego lub upoważnionego pracownika urzędu za poświadczeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Informacja publiczna

Ewidencja jest jawna z wyjątkiem informacji o przeprowadzonych kontrolach i ocenach spełniania wymagań. Karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.

Przedsiębiorca lub rolnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie, udostępnianie
i publikowanie danych o obiekcie  w zakresie informacji określonych we wniosku i zdjęć obiektu w tym na stronach internetowych Miasta Międzyrzec Podlaski.

Informacje dodatkowe

Brak

Wykroczenia w zakresie świadczenia usług hotelarskich

Zgodnie z art. 60¹ § 4 pkt. 2 oraz 2a Kodeksu wykroczeń kto:

1) świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją,

2) świadcząc usługi hotelarskie, używa oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów  w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego,

3) wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji,

4) świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia,

- podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

 Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. 256)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych ( U. z 2020 r. poz. 2211)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.)
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2021 r. poz. 281)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie ( U. z 2017 r. poz. 2166)
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz.U. 2011 r. Nr 10, poz. 54)

lub przepisy zmieniające ww. ustawy lub rozporządzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA I ZGODY) W URZĘDZIE MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski jako kierownik Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim:

Kontakt z Administratorem:
Adres do korespondencji: 
Miasto Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski.
E-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Tel. 83 372 62 10;

 1. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Panem Robertem Rumowskim - Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski.

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Wynika to bezpośrednio przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. 256)., ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211), Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166), Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz.U. 2011 Nr 10, poz. 54), Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz.U. 2011 Nr 10, poz. 54) lub przepisów zmieniających te ustawy i rozporządzenia lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej oraz w określonym zakresie wynika z treści udzielonej przez Panią/Pana zgody.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: rozpoznania wniosków, informacji, zawiadomień w sprawie innych obiektów hotelarskich lub obiektów hotelarskich – pól biwakowych, przeprowadzenia oceny i kontroli obiektu hotelarskiego w zakresie spełniania wymagań, co do wyposażenia i świadczonych usług przez obiekty świadczące usługi hotelarskie; określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, prowadzenia ewidencji i baz danych i publikacji danych promocyjnych w zakresie innych obiektów hotelarskich lub obiektów hotelarskich – pól biwakowych oraz w celu wynikającym z treści udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować sprawy. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 3. Jak długo będą przechowywane moje dane? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. okres niezbędny do realizacji wniosku oraz przeprowadzenia kontroli, zaś w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody - do momentu jej odwołania lub realizacji celu, który został w niej wskazany. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
 4. Kto może mieć dostęp do moich danych? Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

a)podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące na rzecz urzędu usługi informatyczne, pocztowe;

b)organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;

c)podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie zgody. Chyba że szczegółowe przepisy prawa stanowią inaczej.

 1. Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?•Ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
 • żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: •dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; •nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; •wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; •Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;•Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją; •dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych2 w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski Pani/Pana danych osobowych;
 • wycofania zgody w dowolnym momencie – w stosunku do danych przetwarzanych na jej podstawie;
 • przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 1. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z brakiem możliwości realizacji celu ustawowego.

Podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania.

INFORMACJA O ZDARZENIACH

W związku z wpisem do Ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski przedsiębiorca lub rolnik świadczący usługi hotelarskie ma obowiązek informować burmistrza o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie świadczonych usług.

Informacji tych nie uważa się za zgłoszenie o zmianach w ewidencji.

Termin złożenia

W każdym czasie.

Sposób i miejsce składania dokumentów

 1. Osobiście lub za pośrednictwem poczty:

Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim
ul. Pocztowa 8
Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej I p pok. 23
Tel. 8337826220
w dniach i godzinach urzędowania

 1. Na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski, dostępną na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) poprzez podpisanie i wysłanie wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty

WZÓR INFORMACJI O ZDARZENIACHINFORMACJI O ZDARZENIACH WORD PDF

Dokumenty do wglądu

Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

Dokument możesz złożyć jako

- informacja – oryginał

Wymagane opłaty

Brak

Termin załatwienia sprawy

Brak

Sposób i miejsce odbioru dokumentów

 1. Osobiście wnioskodawca lub wskazany pełnomocnik.

Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim
ul. Pocztowa 8
Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej I p pok. 23
w dniach i godzinach urzędowania

 1. Za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

Brak

Podstawa prawna

Art. 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. 256) lub przepisy zmieniające tą ustawę.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA I ZGODY) W URZĘDZIE MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski jako kierownik Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim:

Kontakt z Administratorem:
Adres do korespondencji: 
Miasto Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski.
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Tel. 83 372 62 10;

 1. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Panem Robertem Rumowskim - Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski.

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Wynika to bezpośrednio przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. 256)., ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211), Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166), Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz.U. 2011 Nr 10, poz. 54), Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz.U. 2011 Nr 10, poz. 54) lub przepisów zmieniających te ustawy i rozporządzenia lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej oraz w określonym zakresie wynika z treści udzielonej przez Panią/Pana zgody.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: rozpoznania wniosków, informacji, zawiadomień w sprawie innych obiektów hotelarskich lub obiektów hotelarskich – pól biwakowych, przeprowadzenia oceny i kontroli obiektu hotelarskiego w zakresie spełniania wymagań, co do wyposażenia i świadczonych usług przez obiekty świadczące usługi hotelarskie; określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, prowadzenia ewidencji i baz danych i publikacji danych promocyjnych w zakresie innych obiektów hotelarskich lub obiektów hotelarskich – pól biwakowych oraz w celu wynikającym z treści udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować sprawy. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 3. Jak długo będą przechowywane moje dane? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. okres niezbędny do realizacji wniosku oraz przeprowadzenia kontroli, zaś w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody - do momentu jej odwołania lub realizacji celu, który został w niej wskazany. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
 4. Kto może mieć dostęp do moich danych? Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

a)podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące na rzecz urzędu usługi informatyczne, pocztowe;

b)organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;

c)podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie zgody. Chyba że szczegółowe przepisy prawa stanowią inaczej.

 1. Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?•Ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
 • żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: •dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; •nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; •wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; •Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;•Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją; •dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych2 w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski Pani/Pana danych osobowych;
 • wycofania zgody w dowolnym momencie – w stosunku do danych przetwarzanych na jej podstawie;
 • przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 1. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z brakiem możliwości realizacji celu ustawowego.

Podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania.

ZAKOŃCZNIE ŚWIADCZENIA USŁUG HOTELARSKICH

- WYKREŚLENIE OBIEKTU Z EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE

Przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie w innych obiektach lub rolnicy świadczący usługi  hotelarskie w gospodarstwie rolnym, wpisanych do Ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie mają obowiązek informowania burmistrza o:

 • zakończeniu świadczenia usług hotelarskich
 • zmianie rodzaju innego obiektu hotelarskiego wpisanego do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie,

co będzie stanowisko podstawę do wykreślenia obiektu z ewidencji.

Termin złożenia

Po zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim lub o uzyskaniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju.

Sposób i miejsce składania dokumentów

 1. Osobiście lub za pośrednictwem poczty:

Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim
ul. Pocztowa 8
Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej I p pok. 23
Tel. 8337826220
w dniach i godzinach urzędowania

 1. Na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski, dostępną na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) poprzez podpisanie i wysłanie wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty

Złóż informację do urzędu właściwego dla miejsca położenia obiektu, o tym że kończysz świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie zgłoszonym przez ciebie do ewidencji w gminie.

WZÓR INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU ŚWIADCZENIA USŁUG HOTELARSKICH/O ZMIANIE RODZAJU OBIEKTU HOTELARSKIEGO  WORD PDF

Dokumenty do wglądu

Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

Dokument możesz złożyć jako

- wniosek – oryginał

- załączniki –potwierdzenie opłaty skarbowej - kopia

Opłaty

 • Opłata za wydanie decyzji – 10 zł
 • Opłata za dołączone pełnomocnictwo – 17 zł (opłata dotyczy jednego pełnomocnictwa, za każde załączone pełnomocnictwo opłatę należy wnieść odrębnie)

Opłatę wnosi się na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, która przeprowadza ocenę.

Sposób uiszczenia opłaty

1) KASA Urzędu Miasta, ul. Pocztowa 8 w Międzyrzecu Podlaskim (w dniach i  godzinach pracy kasy).

2) PRZELEW na rachunek bankowy: Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim nr konta  16 8039 0006 0000 0000 0452 0003

Sposób załatwienia sprawy

Jeżeli twoje zgłoszenie zawiera braki formalne (np. pomylisz się w zgłoszeniu, nie podasz wymaganych danych, albo nie złożysz wymaganych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie decyzji, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni.

Jeśli w podanych terminach nie usuniesz braków, urząd wyśle ci zawiadomienie, że twoja sprawa nie będzie dalej rozpoznawana.

Urząd wykreśla obiekt z ewidencji. Wykreślenie z ewidencji innych obiektów hotelarskich, a także nakazanie wstrzymania świadczenia usług hotelarskich następuje w formie decyzji administracyjnej, na którą przysługuje odwołanie. Decyzja stanowi zawiadomienie  zgłaszającego (przedsiębiorcę lub rolnika) o wykreśleniu obiektu.

Termin załatwienia sprawy

Sprawa zostanie załatwiona bez zbędnej zwłoki,  nie później niż w ciągu miesiąca,  a sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Sposób i miejsce odbioru dokumentów

1) Osobiście lub za pośrednictwem poczty:

Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim
ul. Pocztowa 8
Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej I p pok. 23
Tel. 8337826220
w dniach i godzinach urzędowania

 1. Za pośrednictwem operatora pocztowego lub upoważnionego pracownika urzędu za poświadczeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Na decyzję administracyjną można złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem urzędu, który ją wydał. Jeśli złożysz w urzędzie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania to decyzja będzie ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia tego oświadczenia do urzędu.

Informacja publiczna

Ewidencja jest jawna z wyjątkiem informacji o przeprowadzonych kontrolach i ocenach spełniania wymagań. Karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.

Przedsiębiorca lub rolnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie, udostępnianie i publikowanie danych o obiekcie  w zakresie informacji określonych we wniosku i zdjęć obiektu w tym na stronach internetowych Miasta Międzyrzec Podlaski.

Informacje dodatkowe

Brak

Wykroczenia w zakresie świadczenia usług hotelarskich

Zgodnie z art. 60¹ § 4 pkt. 2 oraz 2a Kodeksu wykroczeń kto:

1) świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją,

2) świadcząc usługi hotelarskie, używa oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów  w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego,

3) wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji,

4) świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia,

- podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

 Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. 256)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych ( U. z 2020 r. poz. 2211)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.)
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2021 r. poz. 281)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie ( U. z 2017 r. poz. 2166)
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz.U. 2011 r. Nr 10, poz. 54)

lub przepisy zmieniające ww. ustawy lub rozporządzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA I ZGODY) W URZĘDZIE MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski jako kierownik Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim:

Kontakt z Administratorem:
Adres do korespondencji: 
Miasto Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski.
E-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Tel. 83 372 62 10;

 1. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Panem Robertem Rumowskim - Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski.

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Wynika to bezpośrednio przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. 256)., ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211), Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166), Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz.U. 2011 Nr 10, poz. 54), Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz.U. 2011 Nr 10, poz. 54) lub przepisów zmieniających te ustawy i rozporządzenia lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej oraz w określonym zakresie wynika z treści udzielonej przez Panią/Pana zgody.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: rozpoznania wniosków, informacji, zawiadomień w sprawie innych obiektów hotelarskich lub obiektów hotelarskich – pól biwakowych, przeprowadzenia oceny i kontroli obiektu hotelarskiego w zakresie spełniania wymagań, co do wyposażenia i świadczonych usług przez obiekty świadczące usługi hotelarskie; określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, prowadzenia ewidencji i baz danych i publikacji danych promocyjnych w zakresie innych obiektów hotelarskich lub obiektów hotelarskich – pól biwakowych oraz w celu wynikającym z treści udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować sprawy. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 3. Jak długo będą przechowywane moje dane? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. okres niezbędny do realizacji wniosku oraz przeprowadzenia kontroli, zaś w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody - do momentu jej odwołania lub realizacji celu, który został w niej wskazany. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
 4. Kto może mieć dostęp do moich danych? Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

a)podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące na rzecz urzędu usługi informatyczne, pocztowe;

b)organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;

c)podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie zgody. Chyba że szczegółowe przepisy prawa stanowią inaczej.

 1. Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?•Ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
 • żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: •dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; •nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; •wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; •Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;•Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją; •dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych2 w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski Pani/Pana danych osobowych;
 • wycofania zgody w dowolnym momencie – w stosunku do danych przetwarzanych na jej podstawie;
 • przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 1. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z brakiem możliwości realizacji celu ustawowego.

Podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania.

Sprawozdania GUS EOT

INFORMACJA DOTYCZĄCA EWIDENCJI OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH (EOT)

Szanowni Państwo,

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej.

Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych

Badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

GUS uprzejmie prosi osoby/podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych o wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z ustawy o statystyce publicznej i terminowe przekazywanie wymaganych danych.

Sprawozdania można przekazywać:

- za pośrednictwem portalu sprawozdawczego: https://raport.stat.gov.pl,

- w formie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

- w wersji papierowej na adres Urzędu Statystycznego w Rzeszowie:
ul. Jana III Sobieskiego 10, 35- 959 Rzeszów

Dzięki Państwa udziałowi w badaniach możliwe będzie pozyskanie wielu ważnych informacji  dla analiz rynku turystycznego, służących do działań wspierających rozwój sektora turystycznego w Mieście Międzyrzec Podlaski, a także do ewaluacji projektów i działań realizowanych z wykorzystaniem funduszy UE.

Wyniki badań dostępne są pod adresem https://bdl.stat.gov.pl/ w dziedzinie Turystyka oraz w corocznie wydawanej publikacji „Turystyka w…

GUS zapewniam, że wszystkie przekazane przez Państwa dane objęte są tajemnicą statystyczną i zostaną wykorzystane jedynie do opracowywania zestawień zbiorczych.

Sprawozdanie GUS KT-1 (wersja pdf)

Sprawozdanie GUS KT-2 (wersja pdf)

Infografika GUS

Taxi

WYDANIE LICENZJI W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 09 styczeń 2018 12:26 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 styczeń 2018 12:28 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 styczeń 2018 12:30 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 styczeń 2018 14:59 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 styczeń 2018 10:34 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 styczeń 2018 10:34 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 styczeń 2018 10:36 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 02 styczeń 2019 14:59 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 02 styczeń 2019 15:02 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 02 styczeń 2019 15:03 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 02 styczeń 2019 15:03 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 02 styczeń 2019 15:04 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 08 maj 2019 10:47 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 lipiec 2019 14:03 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 styczeń 2020 15:09 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 09:30 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 09:33 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 09:48 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 09:50 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 09:52 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 11:51 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 11:52 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 11:53 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 11:57 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 11:58 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 11:59 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 12:00 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 12:01 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 12:06 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 12:09 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 12:10 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 12:10 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 12:10 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 12:11 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 12:11 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 12:12 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 12:13 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 12:14 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 12:15 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 12:19 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 12:20 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 12:20 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 12:21 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 12:22 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 12:22 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 12:23 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 12:24 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 12:25 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 12:26 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 12:51 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 12:51 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 12:53 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 12:54 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 12:56 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 12:57 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 12:57 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 12:57 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 12:58 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 12:58 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 13:02 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 13:03 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 13:03 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 13:05 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 13:05 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 13:06 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 13:07 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 13:11 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 14:08 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 14:12 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 14:13 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 14:15 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 14:35 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 14:35 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 14:36 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 14:37 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 14:37 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 14:38 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 14:40 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 14:40 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 14:41 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 14:46 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 15:08 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 maj 2021 15:10 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 maj 2021 09:33 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 maj 2021 09:39 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 maj 2021 09:40 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 sierpień 2021 11:59 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 sierpień 2021 12:00 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 wrzesień 2021 07:29 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 wrzesień 2021 07:30 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 wrzesień 2021 07:30 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 wrzesień 2021 07:31 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 wrzesień 2021 07:31 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 wrzesień 2021 07:31 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 styczeń 2022 15:06 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 styczeń 2022 09:09 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 styczeń 2022 09:10 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 styczeń 2022 09:10 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 19 styczeń 2022 12:17 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 19 styczeń 2022 12:18 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 19 styczeń 2022 12:21 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 19 styczeń 2022 12:21 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 19 styczeń 2022 12:21 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 15 marzec 2022 13:07 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 06 kwiecień 2022 13:48 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 06 kwiecień 2022 13:52 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 maj 2022 10:59 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 sierpień 2022 15:31 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 październik 2022 11:54 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10 styczeń 2023 10:01 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10 styczeń 2023 10:01 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 styczeń 2023 08:19 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 styczeń 2023 08:19 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 22 marzec 2023 10:01 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 22 marzec 2023 10:02 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 maj 2023 14:34 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 maj 2023 14:35 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 maj 2023 14:35 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 wrzesień 2023 15:15 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2024 08:54 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2024 08:58 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2024 08:59 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2024 08:59 Robert Rumowski