Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

.

Międzyrzec Podlaski, 7 marca 2023 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz uchwały nr XXXII/277/21 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15 marca 2023 r. do 14 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski, ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski, w godzinach pracy urzędu oraz w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Międzyrzec Podlaski https://bip.miedzyrzec.pl

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1039 ze zm.) w powiązaniu z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz uchwały nr XXXII/277/21 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami przeprowadzona zostanie w dniu 28 marca 2023 r. o godzinie 12.00  w siedzibie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski, ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski w pok. nr 31.

Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2023 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w zakresie ochrony środowiska jest Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski. Uwagi mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej;
 • ustnie do protokołu;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski

Załączniki:

 

 

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503), dalej jako ustawa o pizp, w związku z realizacją czynności, o których mowa w art. 11 ustawy o pizp, będących wynikiem realizacji uchwały nr XXXII/277/21 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski z siedzibą ul. Pocztowa 8, 21 560 Międzyrzec Podlaski, tel.: 833726210, e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e‑mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia zmiany Studium, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (Dz. U. z 2004 r. nr 118, poz. 1233) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia zmiany Studium, mogą zostać przekazane:
 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym urzędowi wojewódzkiemu;
 • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Międzyrzec Podlaski przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski, w tym do biura projektowego.
 1. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia zmiany Studium, będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji.
 2. Podane w uwagach dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.
 3. Osoby, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia zmiany Studium, mają prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
 • do żądania usunięcia danych osobowych;
 • do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy narusza przepisy RODO.
 1. Podanie w uwagach danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie ich jest równoznaczne z niemożliwością rozpatrzenia uwag do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski.
 2. Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503), Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski informuje również o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g, RODO tj. PRAWO DOSTĘPU przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 07 marzec 2023 09:12 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 marzec 2023 09:21 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 marzec 2023 09:27 Robert Rumowski
NIP Miasta Międzyrzec Podlaski:
537-25-53-637
NIP Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
538-10-01-162
REGON Miasta Międzyrzec Podlaski:
030-237-411
REGON Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
000-525-576
kod TERYT: 0601011
Kontakt
83 372 62 10
bip@miedzyrzec.pl
e-puap: /186e2fcdcl/skrytka
Oficjalna strona Miasta Międzyrzec Podlaski: www.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking